Αριθ. απόφασης 29/2011-Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή «Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π.».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 29/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και του αναπληρωτή του στην επιτροπή «Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π.».

Στη Ναύπακτο σήμερα 16 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.μ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 523/12-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστο

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 25ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και   έθεσε υπόψη των μελών του την εισήγηση της Δ/νσης  Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου  η οποία έχει ως εξής :

«Σας γνωρίζουμε ότι η παρ. 1 της ανωτέρω Υγειονομικής Διάταξης ορίζει τα εξής: «Δια την λειτουργίαν εργαστηρίου  αισθητικής απαιτείται η λήψης αδείας  λειτουργίας χορηγουμένη υπό της οικείας Αστυνομικής Αρχής τη γνωματεύσει   επιτροπής, αποτελούμενη εκ των οικείων Δ/ντών των Κέντρων Κοινωνικής Πολιτικής ή των αναπληρωτών αυτών, ενός δερματολόγου ιατρού ή εν ελλείψει τοιούτου ενός ιατρού, οριζομένου υπό του Διευθυντού του Κέντρου κοινωνικής Πολιτικής ως και του Δ/τού του οικείου Αστυνομικού Τμήματος».

Σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 11 του Ν. 2307/95, στην ανωτέρω επιτροπή συμμετέχει αντί του εκπροσώπου της  Αστυνομίας, εκπρόσωπος του οικείου Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως με απόφαση του Δ.Σ. ορίσετε έναν (1) Δημοτικό Σύμβουλο και τον αναπληρωτή του, ο οποίος θα συμμετέχει στην ανωτέρω επιτροπή για την Δημοτική περίοδο 1-1-2011 έως 31-8-2014.».

Στη συνέχεια ο κ. δήμαρχος πρότεινε τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χαλαζιά Νικόλαο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού την δημοτική σύμβουλο κ. Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ.

Ορίζει στην επιτροπή «Καθορισμός προϋποθέσεων λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής κ.λ.π.».

τον δημοτικό σύμβουλο κ. Χαλαζιά Νικόλαο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού την δημοτική σύμβουλο κ. Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα από 1-1-2011 έως 31-8-2014.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  17/1/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης