Αριθ. απόφασης 72/2011- Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού από Σ.Σταμπουλόπουλου έως Καρακώστα στη θέση Γιαβρουτέϊκα-Ν Ψεύτη-Φραγκούλη έως Ν.Χαλάτση και Τζούμα έως κεντρικό αύλακα Τ.Δ Γαλατά»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 72/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή σωληνωτού από Σ.Σταμπουλόπουλου έως Καρακώστα στη θέση Γιαβρουτέϊκα-Ν Ψεύτη-Φραγκούλη έως Ν.Χαλάτση και Τζούμα έως κεντρικό αύλακα Τ.Δ Γαλατά»(εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου).

Στη Ναύπακτο σήμερα  27 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 4711/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς
 2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 24 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συζήτηση επί εισηγήσεως της δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης  του έργου «Κατασκευή σωληνωτού από Σ.Σταμπουλόπουλου έως Καρακώστα στη θέση Γιαβρουτέϊκα-Ν Ψεύτη-Φραγκούλη έως Ν.Χαλάτση και Τζούμα έως κεντρικό αύλακα Τ.Δ Γαλατά»(εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου)».

Στη συνέχεια  ο δήμαρχος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το  με αριθ. πρωτ 3999 έγγραφο της Δ/νσης τεχνικής υπηρεσίας της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου  στο οποίο  αναφέρεται ότι πρέπει να χορηγηθεί παράταση εργασιών του έργου «Κατασκευή σωληνωτού από Σ.Σταμπουλόπουλου έως Καρακώστα στη θέση Γιαβρουτέϊκα-Ν Ψεύτη-Φραγκούλη έως Ν.Χαλάτση και Τζούμα έως κεντρικό αύλακα Τ.Δ Γαλατά» μέχρι την 31/5/2011.

Ο κ Δήμαρχος πρότεινε να χορηγηθεί η  παράταση προθεσμίας  περαίωσης  εργασιών μέχρι την 31/5/2011.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί παράταση προθεσμίας  περαίωσης   των εργασιών του έργου «Κατασκευή σωληνωτού από Σ.Σταμπουλόπουλου έως Καρακώστα στη θέση Γιαβρουτέϊκα-Ν.Ψεύτη-Φραγκούλη έως Ν.Χαλάτση και Τζούμα έως κεντρικό αύλακα Τ.Δ Γαλατά» μέχρι την 31/5/2011.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  28/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης