Αριθ. απόφασης 64/2011-Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου (άρθρο76 του Ν. 3852/2010).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 64/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου (άρθρο76 του Ν. 3852/2010).

Στη Ναύπακτο σήμερα  27 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 4711/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς
 2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση της  Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης του Δήμου (άρθρο 76 του Ν. 3852/2010)». Ο κ. δήμαρχος στη συνέχεια πρότεινε  να αποφασίσει σήμερα το δημοτικό συμβούλιο την  εκπροσώπηση φορέων, και στη συνέχεια να  δώσουν οι φορείς στο Δήμο τους  εκπροσώπους του για να συγκροτηθεί η επιτροπή με  άλλη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος ο κ. Δήμαρχος έκανε συγκεκριμένη πρόταση η οποία  ύστερα  από προτάσεις που έγιναν  διαμορφώθηκε  όπως στο αποφασιστικό της απόφασης.

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης  όπως πιο κάτω:

 1. Από δύο εκπροσώπους  του Εργατικού Κέντρου Ναυπακτίας- Δωρίδας
 2. Από δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας  Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ναυπακτίας και Δωρίδας
 3. Από έναν εκπρόσωπο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολιτιστικές Διαδρομές
 4. Από έναν εκπρόσωπο  του Συλλόγου Μηχανικών
 5. Από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
 6. Από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Αιμοδοτών  Ναυπάκτου
 7. Από έναν εκπρόσωπο του ΤΕΕ  Δυτικής Ελλάδος
 8. Από έναν εκπρόσωπο   του Οικονομικού ΕπιμελητηρίουAιτωλ/νίας
 9. Από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων  στο Δήμο
 10. Από έναν εκπρόσωπο του Συλλόγου  Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ναυπάκτου
 11. Από έναν εκπρόσωπο Αθλητικού  Σωματείου, που βρίσκεται στην ανώτερη κατηγορία.
 12. Από έναν εκπρόσωπο του Αγροτικού Συνεταιρισμού  Μεσολογγίου- Ναυπακτίας
 13. Από έναν εκπρόσωπο  του Αγροτικού  Συλλόγου  Ναυπακτίας.
 14. Από έναν εκπρόσωπο  της Α΄ ΕΛΜΕ  Αιτωλ/νίας
 15. Από έναν εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Ναυπάκτου
 16. Από έναν εκπρόσωπο Πολυτέκνων Ναυπακτίας-Δωρίδας.

17  Από  έξι   δημότες εγγεγραμμένους στου Δημοτικούς   καταλόγους  που  θα επιλεγούν  ύστερα  από δημόσια  κλήρωση και για το σκοπό αυτό ο Δήμος  με ανακοίνωσή του  θα καλέσει  όποιους Δημότες  επιθυμούν  να   συμμετάσχουν στη διαδικασία της   κλήρωσης  να το δηλώσουν στο Δήμο

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  28/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης