Αριθ. απόφασης 63/2011-Έγκριση πλαισίου συνεργασίας με το ΤΕΙ Μεσολογγίου – παράρτημα Ναυπάκτου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 63/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση πλαισίου συνεργασίας με το ΤΕΙ Μεσολογγίου – παράρτημα Ναυπάκτου.

Στη Ναύπακτο σήμερα  27 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 4711/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς
 2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πλαισίου συνεργασίας με το ΤΕΙ Μεσολογγίου – παράρτημα Ναυπάκτου».Το λόγο πήρε στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ο οποίος  πρότεινε  να  εγκριθεί  η υπογραφή του παρακάτω πλαίσιου συνεργασίας

Ο κ. δήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ το πλαίσιο συνεργασίας δήμου και ΤΕΙ το οποίο έχει ως εξής:

«Στη Ναύπακτο σήμερα ……………………………….. 2011, ημέρα ……………. στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας υπογράφεται το ακόλουθο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ:

αφ’ ενός

του Δήμου Ναυπακτίας που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μπουλέ, στο εξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται «Δήμος»

και αφ’ ετέρου

του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου που εκπροσωπείται νόμιμα από το εκπρόσωπο του ιδρύματος Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Πολίτη-Στεργίου στο εξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται «ΤΕΙ/Μ».

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, που θα καλούνται στο εξής για λόγους συντομίας «τα μέρη», έλαβαν υπ’ όψιν τους και συμφώνησαν στα ακόλουθα:

Προοίμιο

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των γεωγραφικών ορίων των Δήμων, επιβάλλει τον επανασχεδιασμό του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης. Η αρχιτεκτονική του Καλλικράτη διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό υπόβαθρο για τον σταδιακό λειτουργικό εκσυγχρονισμό, την υιοθέτηση πρωτοποριακών μεθόδων και εργαλείων διοίκησης και προσφοράς υπηρεσιών, την ευρύτατη δυνατή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μιας ολόκληρης δέσμης μέτρων και πρωτοβουλιών με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο σύνολο των τοπικών Κοινωνιών.

Με δεδομένο ότι στη Ναύπακτο λειτουργεί το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, ο Δήμος Ναυπακτίας αναγνωρίζει την δυνατότητα αξιοποίησης των νέων θεσμών για την ενδυνάμωση της συνεργασίας  με το Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ΤΕΙ/Μ με σκοπό την αξιοποίηση του υψηλού επιστημονικού δυναμικού και την τεχνογνωσία του ΤΕΙ/Μ για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου με τη σειρά του πιστεύει στην ουσιαστική  σύνδεση  με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας ακτινοβολίας του, η οποία μπορεί να  υλοποιείται με εξειδικευμένες συνεργασίες όπως αυτή  που επιχειρείται με το νέο διευρυμένο  Δήμο Ναυπακτίας.

Άρθρο 1: Αντικείμενο της συνεργασίας

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η υποστήριξη δράσεων του Δήμου από το ΤΕΙ/Μ σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και υποστήριξης εκ μέρους του Δήμου της λειτουργίας του ΤΕΙ, της ένταξής του  στον ιστό της πόλης και τη διευκόλυνση υποδοχής, φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης των φοιτητών στο Δήμο Ναυπακτίας. Θέματα συνεργασίας μπορεί να είναι (αναφέρονται ενδεικτικά):

 1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ιστοσελίδα Δήμου, δικτυακή υποδομή Δήμου, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ενημέρωσης,   κλπ).
 2. Παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε θέματα ΤΠΕ για την εκπόνηση μελετών και σχετικών προδιαγραφών.
 3. Την υποστήριξη των υπαλλήλων και της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου Ναυπακτίας σε θέματα ΤΠΕ.
 4. Αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ για θέματα τουριστικής προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ναυπακτίας.
 5. Την ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΙ/Μ ως συμβούλου του Δήμου Ναυπακτίας.

Άρθρο 2: Σκοπός της συνεργασίας

Σκοπός της συνεργασίας είναι ο καθορισμός του αντικειμένου, των όρων, των χρόνων και των κανόνων συνεργασίας, των πόρων χρηματοδότησης και των ευθυνών υλοποίησης των έργων έτσι ώστε να επιμερισθούν οι απαιτούμενες ενέργειες μεταξύ των δύο μερών.

Για την υλοποίηση των αντικειμένων της συνεργασίας προβλέπεται η δημιουργία Επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους των δύο μερών που θα καθορισθούν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων αυτών, η οποία θα υποβάλει στα δύο Μέρη σχέδια προγραμματικών συμφωνιών που θα εξειδικεύουν κατά περίπτωση τις επί μέρους δράσεις, τις ενέργειες και τις λεπτομέρειες του παρόντος Πλαισίου εντός χρονοδιαγράμματος με κοινή συμφωνία των μερών.

Περιεχόμενα της  προγραμματικής σύμβασης προβλέπονται να είναι:

 1. Εξειδίκευση των δράσεων και, η αναλυτική περιγραφή των έργων που συμφωνούνται από τα Μέρη ότι θα αποτελέσουν το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης.
 2. Μέθοδοι και τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτής.
 3. Η αναλυτική περιγραφή, ο καθορισμός των υπευθύνων για την υλοποίησή τους, ο προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και οι διαδικασίες παραλαβής και πιστοποίησης των έργων που θα αποτελέσουν μέρος της προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 3: Διάρκεια της συνεργασίας

 1. Η ισχύς του παρόντος Πλαισίου συνεργασίας ορίζεται από σήμερα και συμφωνείται να είναι αορίστου χρόνου διαρκείας. Η συνεργασία μπορεί να διακοπεί μετά από έγγραφη ενημέρωση ενός εκ των δύο μερών.

Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

 1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο σχετικό Πλαίσιο θα ρυθμισθεί από τις  επί μέρους προγραμματικές συμβάσεις των δύο Μερών.
 2. Οι προγραμματικές συμβάσεις που θα συμφωνηθούν υπόκεινται στην έγκριση  των αρμοδίων οργάνων των δύο μερών.
 3. Οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους του παρόντος Πλαισίου γίνεται μόνο με νεότερη γραπτή συμφωνία των δύο Μερών.
 4. Το κάθε μέλος διατηρεί αυτούσιο το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας που προκύπτει από το Πλαίσιο αυτό. Οι όροι διακοπής  της συνεργασίας  για κάθε προγραμματική σύμβαση αναφέρονται σ’ αυτή.»

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την  υπογραφή του παρακάτω πλαισίου  συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ναυπακτίας  και του   ΤΕΙ   Μεσολογγίου -παράρτημα Ναυπάκτου το οποίο έχει ως εξής:

«Στη Ναύπακτο σήμερα ……………………………….. 2011, ημέρα ……………. στα γραφεία του Δήμου Ναυπακτίας υπογράφεται το ακόλουθο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ:

αφ’ ενός

του Δήμου Ναυπακτίας που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Μπουλέ, στο εξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται «Δήμος»

και αφ’ ετέρου

του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου που εκπροσωπείται νόμιμα από το εκπρόσωπο του ιδρύματος Πρόεδρο κ. Ευάγγελο Πολίτη-Στεργίου στο εξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται «ΤΕΙ/Μ».

Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι, που θα καλούνται στο εξής για λόγους συντομίας «τα μέρη», έλαβαν υπ’ όψιν τους και συμφώνησαν στα ακόλουθα:

Προοίμιο

Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και των γεωγραφικών ορίων των Δήμων, επιβάλλει τον επανασχεδιασμό του συστήματος τοπικής διακυβέρνησης. Η αρχιτεκτονική του Καλλικράτη διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό υπόβαθρο για τον σταδιακό λειτουργικό εκσυγχρονισμό, την υιοθέτηση πρωτοποριακών μεθόδων και εργαλείων διοίκησης και προσφοράς υπηρεσιών, την ευρύτατη δυνατή αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μιας ολόκληρης δέσμης μέτρων και πρωτοβουλιών με στόχο την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στο σύνολο των τοπικών Κοινωνιών.

Με δεδομένο ότι στη Ναύπακτο λειτουργεί το Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ Μεσολογγίου, ο Δήμος Ναυπακτίας αναγνωρίζει την δυνατότητα αξιοποίησης των νέων θεσμών για την ενδυνάμωση της συνεργασίας  με το Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ΤΕΙ/Μ με σκοπό την αξιοποίηση του υψηλού επιστημονικού δυναμικού και την τεχνογνωσία του ΤΕΙ/Μ για την ανάλυση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου με τη σειρά του πιστεύει στην ουσιαστική  σύνδεση  με τους φορείς και τις τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας ακτινοβολίας του, η οποία μπορεί να  υλοποιείται με εξειδικευμένες συνεργασίες όπως αυτή  που επιχειρείται με το νέο διευρυμένο  Δήμο Ναυπακτίας.

Άρθρο 1: Αντικείμενο της συνεργασίας

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η παροχή τεχνογνωσίας και η υποστήριξη δράσεων του Δήμου από το ΤΕΙ/Μ σε θέματα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών αλλά και υποστήριξης εκ μέρους του Δήμου της λειτουργίας του ΤΕΙ, της ένταξής του  στον ιστό της πόλης και τη διευκόλυνση υποδοχής, φιλοξενίας και κοινωνικής ένταξης των φοιτητών στο Δήμο Ναυπακτίας. Θέματα συνεργασίας μπορεί να είναι (αναφέρονται ενδεικτικά):

 1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και υποστήριξη υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Ιστοσελίδα Δήμου, δικτυακή υποδομή Δήμου, Υπηρεσίες ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής ενημέρωσης,   κλπ).
 2. Παροχή συμβουλών και τεχνογνωσίας σε θέματα ΤΠΕ για την εκπόνηση μελετών και σχετικών προδιαγραφών.
 3. Την υποστήριξη των υπαλλήλων και της καθημερινής λειτουργίας του Δήμου Ναυπακτίας σε θέματα ΤΠΕ.
 4. Αξιοποίηση των τεχνολογιών ΤΠΕ για θέματα τουριστικής προβολής και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Ναυπακτίας.
 5. Την ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΙ/Μ ως συμβούλου του Δήμου Ναυπακτίας.

Άρθρο 2: Σκοπός της συνεργασίας

Σκοπός της συνεργασίας είναι ο καθορισμός του αντικειμένου, των όρων, των χρόνων και των κανόνων συνεργασίας, των πόρων χρηματοδότησης και των ευθυνών υλοποίησης των έργων έτσι ώστε να επιμερισθούν οι απαιτούμενες ενέργειες μεταξύ των δύο μερών.

Για την υλοποίηση των αντικειμένων της συνεργασίας προβλέπεται η δημιουργία Επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους των δύο μερών που θα καθορισθούν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων αυτών, η οποία θα υποβάλει στα δύο Μέρη σχέδια προγραμματικών συμφωνιών που θα εξειδικεύουν κατά περίπτωση τις επί μέρους δράσεις, τις ενέργειες και τις λεπτομέρειες του παρόντος Πλαισίου εντός χρονοδιαγράμματος με κοινή συμφωνία των μερών.

Περιεχόμενα της  προγραμματικής σύμβασης προβλέπονται να είναι:

 1. Εξειδίκευση των δράσεων και, η αναλυτική περιγραφή των έργων που συμφωνούνται από τα Μέρη ότι θα αποτελέσουν το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης.
 2. Μέθοδοι και τεχνολογίες που θα υιοθετηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτής.
 3. Η αναλυτική περιγραφή, ο καθορισμός των υπευθύνων για την υλοποίησή τους, ο προϋπολογισμός, οι πηγές χρηματοδότησης καθώς και οι διαδικασίες παραλαβής και πιστοποίησης των έργων που θα αποτελέσουν μέρος της προγραμματικής σύμβασης.

Άρθρο 3: Διάρκεια της συνεργασίας

 1. Η ισχύς του παρόντος Πλαισίου συνεργασίας ορίζεται από σήμερα και συμφωνείται να είναι αορίστου χρόνου διαρκείας. Η συνεργασία μπορεί να διακοπεί μετά από έγγραφη ενημέρωση ενός εκ των δύο μερών.

Άρθρο 4: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών

 1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο σχετικό Πλαίσιο θα ρυθμισθεί από τις  επί μέρους προγραμματικές συμβάσεις των δύο Μερών.
 2. Οι προγραμματικές συμβάσεις που θα συμφωνηθούν υπόκεινται στην έγκριση  των αρμοδίων οργάνων των δύο μερών.
 3. Οποιαδήποτε μεταβολή στους όρους του παρόντος Πλαισίου γίνεται μόνο με νεότερη γραπτή συμφωνία των δύο Μερών.

Το κάθε μέλος διατηρεί αυτούσιο το δικαίωμα διακοπής της συνεργασίας που προκύπτει από το Πλαίσιο αυτό. Οι όροι διακοπής  της συνεργασίας  για κάθε προγραμματική σύμβαση αναφέρονται σ’ αυτή»

2. Εξουσιοδοτεί ο Δήμαρχο κ. Μπουλε Ιωάννη  για την υπογραφή του

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  28/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης