Αριθ. απόφασης 62/2011-Λήψη απόφασης για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 62/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10.

Στη Ναύπακτο σήμερα  27 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.4711/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς
 2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/10.» και έδωσε το λόγο στον κ. δήμαρχο που εξέθεσε τα εξής:

« Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις: α) Του αρ. 109 Ν. 3852/2010

Β)Του άρθρου 262 του Ν.3463/2006(Φ.Ε.Κ.114/Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». Που αναφέρει : «1. Δημοτική ή κοινοτική κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανενεργός για χρονικό διάσημα άνω των δύο (2) ετών.

2. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο Δήμο ή την Κοινότητα που την είχε συστήσει.

3. Η εκκαθάριση γίνεται μόνον από ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.»

Γ)Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 6 τουΝ.2503/1997(Φ.Ε.Κ.107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

Δ)Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 90 τουΠ.Δ.63/2005(Φ.Ε.Κ.98 Α΄): Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα πουαφορούν έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

2) Την εγκύκλιο 11/οικ.4.569/27-01-2011 του Υπουργείου Ες. Α.&Η.Δ.

3) Το ΦΕΚ 159/16-2-2000 με το οποίο συστάθηκε και το ΦΕΚ 429/10-3-2009 με το οποίο τροποποιήθηκε η «Κοινωφελής Επιχείρηση Αναπτυξιακή Δήμου Ναυπάκτου»

5) Το γεγονός ότι η εν λόγω κοινωφελής επιχείρηση έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της, δεν υφίσταται πλέον λόγος υπάρξεως της.

Προτείνω

Τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  με την επωνυμία  «Κοινωφελής Επιχείρηση Αναπτυξιακή Δήμου Ναυπάκτου» και την εκκαθάρισή της .

Η εφαρμογή των Προγραμμάτων που υλοποιεί «Βοήθεια στο σπίτι» και « Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»  θα συνεχίσουν να υλοποιούνται από  την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Νεολαίας όπως θα τροποποιηθεί η συστατική της πράξη. Μαζί με τα προγράμματα μεταφέρεται  και το προσωπικό που τα υποστηρίζει, με τον υφιστάμενο τύπο συμβάσεων.

Για το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση  θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του αρ.109 του ν.3852/2010 με τις τροποποιήσεις του.

Να οριστεί εκκαθαριστής ο ορκωτός ελεγκτής κ. Χρυσανθοπούλου Μαρίνα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Β. Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 107 έως 109 του Ν. 3852/2010

β) Των άρθρων 252, 254 και 269 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 20 του Ν.3731/2008 (ΦΕΚ 263/Α/08).

γ) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 6 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2) Τα ΦΕΚ 1008/6-7-2004 και 2361/23-11-2009 με τα οποία  συστάθηκε και τροποποιήθηκε η συστατική πράξης της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Αθλητισμού & Νεολαίας Δήμου Ναυπάκτου.

Προτείνω

Να τροποποιήσουμε το καταστατικό της επιχείρησης ως εξής:

1.Αντικαθιστούμε το άρθρο 1  ως εξής «Άρθρο 1  Επωνυμία : Η ονομασία της επιχείρησης είναι «Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου Ναυπακτίας» , με έδρα τη Ναύπακτο, ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 και 268 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ/114/Α΄»

2. Τροποποιούμε το αρ. 2 «Σκοπός της Επιχείρησης» και συμπληρώνουμε τα εξής: «Εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις , για την νεολαία, τα προγράμματα βοήθεια στο Σπίτι, Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, λειτουργίας κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και γενικά όλα τα προγράμματα που έχουν ως τελικό δικαιούχο κοινωφελείς επιχειρήσεις.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.22493+21371/11-11-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης πρότεινε την συγχώνευση της  Αναπτυξιακής με την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Νεολαίας σε μία εταιρεία. Ο πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία τις δύο προτάσεις. Υπέρ της πρότασης του κ. Παπαθανάση ψήφισαν ο ίδιος και οι Δ.Σ Κουτσοσπύρου, Καρναχωρίτης, Κούκουνας, Νούλας, Κοτρωνιάς, Καρακώστας και Γούλας. Οι Δ.Σ κ. Τσουκαλάς και Κοτσανάς ψήφισαν παρών, ενώ οι υπόλοιποι παρόντες Δ.Σ ψήφισαν την πρόταση του κ. δημάρχου.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 15 ψήφους ΥΠΕΡ, 8 ψήφους ΚΑΤΑ, 2 ψήφους ΠΑΡΩΝ

Α. Τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης  με την επωνυμία  «Κοινωφελής Επιχείρηση Αναπτυξιακή Δήμου Ναυπάκτου» και την εκκαθάρισή της .

Η εφαρμογή των Προγραμμάτων που υλοποιεί «Βοήθεια στο σπίτι» και « Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών»  θα συνεχίσουν να υλοποιούνται από  την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλητισμού και Νεολαίας όπως θα τροποποιηθεί η συστατική της πράξη. Μαζί με τα προγράμματα μεταφέρεται  και το προσωπικό που τα υποστηρίζει, με τον υφιστάμενο τύπο συμβάσεων.

Για το προσωπικό που διαθέτει η επιχείρηση  θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις του αρ.109 του ν. 3852/2010 με τις τροποποιήσεις του.

Ορίζει εκκαθαριστή την ορκωτό ελεγκτή κ. Χρυσανθοπούλου Μαρίνα.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Β. Τροποποιούμε το καταστατικό της επιχείρησης «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Νεολαίας»:

1. Αντικαθιστούμε το άρθρο 1  ως εξής «Άρθρο 1  Επωνυμία : Η ονομασία της επιχείρησης είναι «Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου Ναυπακτίας» , με έδρα τη Ναύπακτο, ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 και 268 του Δ.Κ.Κ (Ν. 3463/06 ΦΕΚ/114/Α΄»

2. Τροποποιούμε το αρ.2 «Σκοπός της Επιχείρησης» και συμπληρώνουμε τα εξής: «Εφαρμογή προγραμμάτων ή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις , για την νεολαία, τα προγράμματα βοήθεια στο Σπίτι, Ελληνικής γλώσσας στους μετανάστες, λειτουργίας κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και γενικά όλα τα προγράμματα που έχουν ως τελικό δικαιούχο κοινωφελείς επιχειρήσεις.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ.22493+21371/11-11-2009 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ναυπακτίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  28/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης