Αριθ. απόφασης 61/2011-Λήψη απόφασης για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3852/2010.

ΑΔΑ: 4Α1ΙΩΚΓ-Φ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 61/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Λήψη απόφασης για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν.3852/2010.

Στη Ναύπακτο σήμερα  27 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.4711/23-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κεχαγιάς
 2. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 25 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010».

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Ο κ. δήμαρχος που πήρε το λόγο είπε τα εξής:

«Με τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:

«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση  της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή την  Κοινότητα, που τα σύστησε.

4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή  δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό  και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης  εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

5. Το προσωπικό που υπηρετεί στα νομικά πρόσωπα, που καταργούνται, εντάσσεται στον οικείο  Δήμο ή Κοινότητα κατά τις διατάξεις του άρθρου 318 του ν. 1188/ 1981, όπως ισχύει.»

Στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. επισημαίνονται τα εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 3852/2010, από 1.1.2011 κάθε δήμος μπορεί να συνιστά ή να έχει μέχρι δύο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ένα για τους τομείς αρμοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης και παιδείας, και ένα για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος, ενώ στην περίπτωση που ο δήμος διαθέτει κοινωφελή επιχείρηση, μπορεί να έχει μόνο ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Στους μεγαλύτερους δήμους, σε όσους δηλαδή έχουν πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, προβλέπεται ότι μπορούν να λειτουργούν έως δύο νομικά πρόσωπα για καθέναν από τους τομείς αρμοδιοτήτων, όπως αυτοί ομαδοποιούνται στο σχετικό άρθρο.

Επιπλέον, κάθε δήμος μπορεί να έχει ή να συστήνει ένα ακόμη νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για τη διοίκηση και διαχείριση ζώνης λιμένα (δημοτικό λιμενικό ταμείο).

Επίσης, σε κάθε δήμο θα λειτουργούν δύο σχολικές επιτροπές, μία για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και μία για τις σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στους δήμους με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων μπορεί να συσταθούν αντίστοιχες σχολικές επιτροπές για καθεμία δημοτική κοινότητα.»

Στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τη δυνατότητα του νέου δήμου να προβεί σε κατάργηση ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου της χωρικής του αρμοδιότητας, ισχύουν τα προβλεπόμενα στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 241 ΚΔΚ. και ότι όπου αναφέρεται Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας, νοείται ο Γενικός Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Επιπλέον στην εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζονται τα εξής:

«Επομένως, το δημοτικό συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό και τις κατηγορίες των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των επιχειρήσεων που ανήκουν στο νέο δήμο, καθώς και τις δραστηριότητες και τους σκοπούς που αυτά ασκούσαν, αποφασίζει πώς θα κατανείμει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς και επιλέγει σε ποιο νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση θα αποδοθεί η άσκηση αυτών, με γνώμονα τον εξορθολογισμό των παρεχόμενων από αυτά υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών και των κατοίκων.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 318 του Ν.1188/81 ορίζονται τα εξής:

«1. Το προσωπικόν ειδικών ταμείων υδρεύσεως καταργηθέντων ή καταργουμένων, εφ’ όσον η εκπλήρωσις του σκόπου αυτών αναλαμβάνεται καθ οιονδήποτε τρόπον υπό των δήμων και κοινοτήτων, διατηρείται τη υπηρεσία του οικείου δήμου ή κοινότητος μέχρις οργανώσεως της υπηρεσίας ταύτης, δια τροποποιήσεως του οργανισμού της εσωτερικής υπηρεσίας, ότε επιτρέπεται η ένταξις αυτού εις αντιστοίχους τακτικάς θέσεις επί τη βάσει των ουσιαστικών αυτών προσόντων και των εν τω οργανισμώ οριζομένων προυποθέσεων δια την κατάληψιν των θέσεων τούτων.

2. H ένταξη γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Η κατά τα ανωτέρω τροποποίησις του οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας ενεργείται εντός εξ μηνών από της αναλήψεως υπό του δήμου ή κοινότητος της οικείας υπηρεσίας, εντός δε εξαμήνου από της εγκρίσεως της τροποποιήσεως του οργανισμού ενεργείται η ένταξις του προσωπικού. Το μη εντασσόμενον προσωπικόν εντός της ανωτέρω προθεσμίας απολύεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρας διατυπώσεως από της λήξεως της προθεσμίας.

4. Η παρά τω ταμείω προγενεστέρα υπηρεσία του εντασσομένου προσωπικού λογίζεται ως τακτική δημοτική ή κοινοτική υπηρεσίας δια πάσαν περίπτωσιν.

5. Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων εφαρμόζονται και για το προσωπικό άλλων ειδικών ταμείων των οποίων η διοίκηση περιήλθε ή θα περιέλθει στους δήμους ή στις κοινότητες καθώς και για το προσωπικό των δημοτικών και κοινοτικών νομικών προσώπων που καταργούνται και αναλαμβάνει ο οικείος ΟΤΑ απευθείας ή όχι την εκπλήρωση του σκοπού τους».

Ο Δήμος Ναυπακτίας  προέκυψε από τη συνένωση των Δήμων Ναυπάκτου, Αντιρρίου, Χάλκειας, Πυλήνης, Αποδοτίας και  Πλατάνου.

Στους ανωτέρω Δήμους πριν τη συνένωση λειτουργούσαν  Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  τα οποία συστάθηκαν με τα ΦΕΚ που αναφέρονται,  ως εξής:

1)ΦΕΚ343/16-6-1983 «Πνευματικό Κέντρο Δ. Ναυπάκτου», 2) ΦΕΚ 1632/2002 «Δημοτικοί Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ. Ναυπάκτου» , 3) ΦΕΚ 1801/4-12-2003 «Κ.Α.Π.Η Δ. Ναυπάκτου», 4) ΦΕΚ 487/27-4-2001 «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου», 5) ΦΕΚ 243/8-4-1992 «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αντιρρίου», 6) ΦΕΚ 253/14-11-1979 «Δημοτική ,Μορφωτική Εστία &Βιβλιοθήκη Ελατούς» , 7) ΦΕΚ 1833/9-12-2004 «Πολιτιστική Εστία Κυδωνέας», 8) ΦΕΚ 653/30-7-96 «Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελακιώτισσας», 9) ΦΕΚ 141/3-3-1997 «Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Πυλλήνης», 10)ΦΕΚ 222/20-8-1955 «Δημοτική Παπαχαραλάμπειος Φιλαρμονική Ναυπάκτου», 11) ΦΕΚ 55/20-3-1979 «Βιβλιοθήκη Πλατάνου», 12)ΦΕΚ 167/ΤΒ 1984 «Πνευματικό Κέντρο Πλατάνου», 13) ΦΕΚ 140/30-8-1969 «Βιβλιοθήκη Τ.Κ. Νεοχωρίου». Στα παραπάνω ΦΕΚ ορίζονται για το καθένα Ν.Π.Δ.Δ ο σκοπός, τα όργανα της διοίκησης, οι πόροι, η περιουσία, και το όνομα .

Προτείνω, την κατάργηση των παραπάνω  Ν.Π.Δ.Δ. λόγω του ότι κρίνεται πιο συμφέρουσα για το Δήμο η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Νομικών Προσώπων στο Δήμο για λόγους οικονομίας και διοικητικής στήριξης.

Με την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ., τυχόν περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Δήμο Ναυπακτίας όπου  εξακολουθούν να διατίθεται για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) «Περί της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως των υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταληφθέντων, εν αδυναμία εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή δωρητού».

Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Παπαχαραλάμπειος φιλαρμονική Ναυπάκτου  απασχολείται ένα άτομο προσωπικό και συγκεκριμένα:

 1. Ένα υπάλληλος  Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Δ.Ε

Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ναυπάκτου απασχολούνται εικοσιένα  άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα:

 1. Δεκαεννέα υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου από τους οποίους ένας κατηγορίας ΠΕ, έξι κατηγορίας Τ.Ε , επτά κατηγορίας Δ.Ε και πέντε κατηγορίας Υ.Ε.

 1. Ένας υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου χρόνου κατηγορίας ΤΕ.

 1. Ένας υπάλληλος Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου κατηγορίας ΤΕ.

Στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου απασχολούνται τέσσερα   άτομα προσωπικό και συγκεκριμένα:

 1. Δύο υπάλληλοι Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας ΤΕ, ένας υπάλληλος Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας ΔΕ και ένας υπάλληλος Δημοσίου Δικαίου κατηγορίας ΥΕ.

Λόγω της κατάργησης των  Ν.Π.Δ.Δ. , το παραπάνω προσωπικό θα πρέπει να ενταχθεί στο Δήμο. Επειδή δεν προβλέπονται κενές οργανικές θέσεις πρέπει να γίνει τροποποίηση του εσωτερικού  οργανισμού υπηρεσιών.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την κατάργηση των  παραπάνω Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.»

Ο Δημ. σύμβουλος κ. Παπαθανάσης  τάχθηκε  υπέρ της δημιουργίας ενός  Νομικού προσώπου.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος  κ. Κοτσανάς τάχθηκε υπέρ ενός νομικού προσώπου πολιτισμού. Ο Δημ .Σύμβουλος κ. Καρακώστας τάχθηκε υπέρ  της πρότασης του κ. Δημάρχου. Τέλος ο κ. πρόεδρος έθεσε σε ψηφοφορία  τις τρείς προτάσεις: Υπέρ της πρότασης  του κ. Δημάρχου  ψήφισαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο κ. Καρακώστας,  υπέρ της δημιουργίας  ενός  νομικού προσώπου  ψηφισαν οι ΔΣ κ.κ. Παπαθανάσης , Κοτρωνιάς , Τσουκαλάς, Κουτσοσπύρου, Νούλας, Κούκουνας  Καρναχωρίτης και υπέρ της πρότασης του  ο κ  Κοτσανάς.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του

την εισήγηση του δημάρχου και

 1. τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν. 3463/06
 2. το άρθρο 103 του Ν.3852/2010
 3. την εγκ.11/οικ.4569/27.01.2011 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
 4. το άρθρο 318 του Ν.1188/81
 5. το Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν. 1970
 6. Τα ΦΕΚ σύστασης των 13 ΝΠΔΔ που είχαν συσταθεί από τους συνενωμένους Δήμους.
 7. τους σκοπούς των  Ν.Π.Δ.Δ. που καταργούνται.
 8. το προσωπικό που απασχολείται στα Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Με 17 ψήφους ΥΠΕΡ, 8 ψήφους ΚΑΤΑ

1. Την κατάργηση των Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 1)Πνευματικό Κέντρο Δ. Ναυπάκτου 2) Δημοτικοί Παιδικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δ. Ναυπάκτου.3)Κ.Α.Π.Η Δ. Ναυπάκτου. 4) Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου.5) Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αντιρρίου.6)Δημοτική ,Μορφωτική Εστία &Βιβλιοθήκη Ελατούς. 7) Πολιτιστική Εστία Κυδωνέας.8)Πολιτιστικό Κέντρο Αμπελακιώτισσας.9)  Πνευματικό – Πολιτιστικό Κέντρο Δ. Πυλλήνης.10)Δημοτική Παπαχαραλάμπειος Φιλαρμονική Ναυπάκτου, 11)Βιβλιοθήκη Πλατάνου, 12) Πνευματικό Κέντρο Πλατάνου, 13) Βιβλιοθήκη Τ.Κ. Νεοχωρίου, τα οποία είχαν συσταθεί από τους Δήμους που συνενώθηκαν για να αποτελέσουν το Δήμο Ναυπακτίας.

2. Περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα των Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Ναυπακτίας.

3.Το προσωπικό των  ΝΠΔΔ που καταργούνται και συγκεκριμένα : Ένας (1) υπάλληλος Του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτική Παπαχαραλάμπειος Φιλαρμονική Ναυπάκτου» , εικοσιένα (21) του Ν.Π.Δ.Δ   «Δημοτικοί- Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ναυπάκτου» και τέσσερις (4) υπάλληλοι του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αντιρρίου» κατατάσσεται σε συνιστώμενες με την παρούσα προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του Δήμου Ναυπακτίας. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού θα προβλεφθούν στον ΟΕΥ του Δήμου, προκειμένου να ενταχθεί το προσωπικό που υπηρετεί στα Ν.Π.Δ.Δ. που καταργούνται , με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε.

4.Οι υπηρεσίες των καταργηθέντων με την παρούσα ΝΠΔΔ θα παρέχονται από το Δήμο, από την ημερομηνία κατάργησής τους. Για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί στον ΟΕΥ του Δήμου αντίστοιχη οργανική μονάδα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών υποθέσεων στην οποία θα λειτουργούν κοινωνικές δομές.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του δήμου

6.Η παρούσα να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  28/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης