Αριθ. απόφασης 53/2011-Αποδοχή παραίτησης του μέλους της επιτροπής διαχείρισης τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» κ. Κολοβού Λεωνίδα από την επιτροπή και ορισμός νέου μέλους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 53/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αποδοχή παραίτησης του μέλους της επιτροπής διαχείρισης τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» κ. Κολοβού Λεωνίδα  από την επιτροπή και ορισμός νέου μέλους.

Στη Ναύπακτο σήμερα  20 Φεβρουαρίου  2011, ημέρα  Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ 3887/16-2-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

κανείς

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος  εκτός  της ημερήσιας διάταξης  το οποίο συζητήθηκε   στο τέλος μετά τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας  διάταξης αποχώρησαν οι Δ.Σ  κ.κ. Παπαθανάσης, ,Τσουκαλάς και Κουτσοσπύρου

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 27 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή παραίτησης του μέλους της επιτροπής διαχείρισης τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader» κ. Κολοβού Λεωνίδα  από την επιτροπή και ορισμός νέου μέλους.».

Στη συνέχεια επακολούθησε η πιο κάτω απομαγνητοφωνημένη συζήτηση η οποία έχει ως εξής:

«Δήμαρχος (ανάγνωση εισήγησης): Ο κύριος Κολοβός Λεωνίδας εκπροσωπεί τον Δήμο από την εποχή που υπήρχε Δήμος Αντιρρίου στην επιτροπή του προγράμματος «Leader», από ευαισθησία κατέθεσε την παραίτησή του επειδή θεώρησε ότι πρέπει να παραιτηθούν από όλα τα όργανα, τέτοιο θέμα δεν υπάρχει, μίλησα μαζί του, δεν έχει αντίρρηση να μη γίνει αποδεκτή η παραίτησή του και να συνεχίσει τη δουλειά του εκεί.

Άρα εισηγούμαστε να μη γίνει αποδεκτή η παραίτηση.

Πρόεδρος: Ο λόγος στον κύριο Κοτσανά.

Κοτσανάς: Κύριε πρόεδρε, νομίζω ότι ο χειρισμός από μεριάς Δημάρχου σε αυτό το θέμα δεν είναι ο ενδεδειγμένος, υπάρχει ένας Δημοτικός Σύμβουλος και μια Δημοτική Αρχή η οποία πλέον δεν υφίσταται, υπάρχει (.) στο Δημοτικό Συμβούλιο και νομίζω κύριε Δήμαρχε στα πλαίσια της ανανέωσης των στελεχών σε όλο το εύρος του Δήμου, οφείλετε να κάνετε μία πρόταση η οποία να έχει σχέση με την τοπική κοινωνία του Αντιρρίου, εμείς σας λέμε ότι υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και από την παράταξή σας εκπροσώπηση, και πρέπει να προβούμε σε αντικατάσταση του μέλους αυτού, το οποίο πλέον δεν υφίσταται ως Δημοτικός Σύμβουλος με την ιδιότητα που είχε μπει στην Αναπτυξιακή στον Δήμο Ναυπακτίας.

Πρόεδρος: Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο…

Δήμαρχος: Επιτρέψτε μου να δώσω μία εξήγηση…

Κοτσανάς: Προτείνω την κυρία Αγγελοπούλου από την παράταξή σας.

Δήμαρχος: Ναι, επειδή το θέμα αυτό έχει να κάνει με τη διαχείριση του προγράμματος που είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, και θα επιφέρει αλλαγές που σημαίνει δημοσιεύσεις και καθυστερήσεις, για αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε να παραμείνει ως έχει και το θέμα της αλλαγής όλων των οργάνων  των επιχειρήσεων του Δήμου θα τις δούμε… (……ασαφείς παρεμβάσεις……) ….Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας δεσμευτώ για ποιο χρόνο, θα γίνει όμως το συντομότερο, εμείς δεν έχουμε λόγους, ίσα – ίσα, αλλά δεν θέλουμε να βάλουμε προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία του προγράμματος.

Πρόεδρος: Νομίζω κύριε Κοτσανά καλυφθήκατε, ομόφωνα το υπ. αριθ. 14 θέμα, δεν αποδέχεται το Δημοτικό Συμβούλιο την παραίτηση και παραμένει στη θέση της επιτροπής διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος ο κύριος Λεωνίδας Κολοβός.»

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν αποδέχεται την παραίτηση του κ. Κολοβού Λεωνίδα από μέλος της επιτροπής διαχείρισης του τοπικού προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης Leader».

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  1/2/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης