Αριθ. απόφασης 105/2011-Έγκριση εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας).

ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΩΚΓ-Ψ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας του μηνός Μαρτίου του έτους 2011

Αριθ. απόφασης 105/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Έγκριση εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας).

Στη Ναύπακτο σήμερα 20 Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 18.00  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ.6890/16-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Βίτσας Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 3. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 4. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 5. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 6. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 7. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 8. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 9. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 10. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 11. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 12. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 13. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 14. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 15. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 16. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 17. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 18. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 19. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 20. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 21. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 22. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 23. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 24. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 25. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 26. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 27. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Κεχαγιάς Κων/νος

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης
 2. Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κονίδας
 3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 16ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Κοτσανάς
 4. Μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος  της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ κ. Καρακώστας

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 23 δημοτικών    συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση εξόδων παράστασης προέδρου και αντιπροέδρου Δ.Σ Ν.Π.Δ.Δ (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας)» και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ εισήγηση της δ/νσης οικονομικών υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: «Στο άρθρο 242 παρ. 1 του Ν.3463/2006 (Κώδικας δήμων και κοινοτήτων) προβλέπεται ότι επιτρέπεται να καταβάλλονται στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο Δ.Σ Νομικών Προσώπων, έξοδα παράστασης, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, όταν ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου έτους υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ. Το ύψος της αποζημίωσης καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 171/27-4-2007). Στον αντιπρόεδρο καταβάλλεται το 40% των εξόδων παράστασης του προέδρου που θα ορίσει το δημοτικό συμβούλιο. Στα ανωτέρω προβλέπεται μείωση κατά 7% από 1-1-2010 σύμφωνα με το Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010) και κατά 3% από 1-6-2010 σύμφωνα με το Ν.3845/10ΦΕΚ65/Α/6-5-2010.

Σας στέλνουμε συνημμένα βεβαίωση εσόδων και εξόδων του οικ. Έτους 2010 του ΝΠΔΔ του δήμου μας «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Ναυπάκτου» του οποίου μόνο αυτό, ο οικονομικός απολογισμός, υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ, την απόφαση του ΥΠΕΣ (ΦΕΚ 171/27-4-2007) που καθορίζει τα όρια των εξόδων παράστασης, το Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/15-3-2010) & Ν3845/10 ΦΕΚ 65/Α/6-5-10 που μειώνει τις ανωτέρω αποζημιώσεις, καθώς και το 242 άρθρο του ΔΚΚ. Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης για το έτος 2011.»

Στη συνέχεια επακολούθησε αναλυτική συζήτηση η οποία απομαγνητοφωνημένη βρίσκεται στο πρακτικό της απόφασης αυτής.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει έξοδα παράστασης στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με την σχετική βεβαίωση η οποία συνοδεύει την απόφαση αυτή ποσό 900 ευρώ μηνιαίως και στον αντιπρόεδρο το 40% των καταβαλλομένων στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών σύμφωνα με το άρθρο 242 του Ν.3463/2006.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  21/3/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης