ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.29114/10-05-2020 Κ.Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.29114/10-05-2020 Κ.Υ.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ.29114/10-05-2020 Κ.Υ.Α.
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ,
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠ/ΚΩΝ ΔΡΑΣΤ/ΤΩΝ
& ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ιλ. Τζαβέλα 37
Τ.Κ.: 30 300 – Ναύπακτος.                                                                                                                          Ναύπακτος 12-05-2020

Προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στη Κοινότητα, εκδόθηκε η Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ. οικ. 29114/10-05-2020 (ΦΕΚ 1780/10-05-2020, Τεύχος Β΄), με την οποία τίθενται, μεταξύ άλλων, κανόνες για την τήρηση των αποστάσεων σε Καταστήματα Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κουρεία – Κομμωτήρια), καθώς και σε επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία, όπως επιχειρήσεις τροφίμων [υπεραγορές (super markets), παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, γαλακτοπωλεία, πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής κ.λ.π.].
Αρμόδιες αρχές για την διασφάλιση της εφαρμογής των μέτρων της ανωτέρω Κ.Υ.Α., για την διενέργεια ελέγχων, την διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι, μεταξύ άλλων, και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄& β΄ βαθμού και η Δημοτική Αστυνομία.
Όργανα ελέγχου είναι, μεταξύ άλλων, τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄& β΄ βαθμού και το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
Τα επιβαλλόμενα πρόστιμα μπορούν να εξοφλούνται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
Προκειμένου να ενημερωθείτε για την εν λόγω Κ.Υ.Α πατήστε εδώ.

Από το Αρμόδιο Τμήμα