ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διακήρυξη Δημοπρασίας Για Την Εκμίσθωση Ακινήτου Κ.Υ.Ε Της Κοινότητας Σίμου Δ.Ε Πυλήνης

                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α' 77/30-3-81)

β) το Ν.3852/2010

γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06)

Γνωστοποίηση του Δήμου Ναυπακτίας για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη (Δικηγόρος)

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας  έχοντας υπόψη

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Σιδηροϊστών Φωτισμού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού, σύμφωνα με την  αριθ. 56/2021 Τεχνική Περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Η/Μ, του Δήμου Ναυπακτίας. 

Ανακοίνωση της Υπ' Αριθμ. Σ.Μ.Ε. 1/2021 Για Τη Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

                                                                                                         Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοίνωση της Υπ' Αριθμ. Σ.Ο.Χ. 1/2021 Για Τη Σύναψη Συμβάσης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία:

Α. «Εργασίες περισυλλογής αδέσποτων και επανένταξη αδέσποτων ζώων συντροφιάς», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου.

Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο Υπ.αριθ. 1686/24-04-2021 Φ.Ε.Κ. η Υπ.Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390 Κ.Υ.Α που αφορά την Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας.

Για να δείτε την ανωτέρω Κ.Υ.Α πατήστε εδώ.

Πρόγραμμα Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Ναυπάκτου Μήνος Μαΐου 2021

Ο Δήμος Ναυπακτίας, για το μήνα Μάϊο θα πραγματοποίει κάθε Σάββατο παράλληλη λαϊκή αγορά με τη συμμετοχή του 50% των παραγωγών και των επαγγελματιών εμπόρων σε κάθε χώρο διεξαγωγής της εντός των ορίων του αστικού ιστού. Τα σημεία διεξαγωγής των παράλληλων λαϊκών αγορών θα είναι ταυτόχρονα οι δυο περιοχές που έως σήμερα διεξάγεται κάθε Σάββατο η κανονική Λαϊκή αγορά του Δήμου. Έτσι το πρόγραμμα της λαϊκής αγοράς μηνός Μαΐου για το Δήμο Ναυπακτίας έχει ως εξής:

Υποχρέωση Υποβολής Αιτήσεων Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου για Ανάπτυξη Τραπεζοκαθισμάτων Έτους 2021

    Α. Μετά την άρση αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που θα ισχύσει από την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Μαΐου, σας ενημερώνουμε ότι έχει ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων περί  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων του τρέχοντος  έτους.

      Προς αποφυγή δυσλειτουργιών που σχετίζονται με την αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου, παρακαλούμε για την έγκαιρη ανταπόκρισή σας, ώστε ακολούθως η Υπηρεσία μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες.

Ξεκίνησε η Διαδικασία Απόδοσης Του Τέλους 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές Που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας Περιόδου 2010 – 2014

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την διαδικασία απόδοσης του τέλους 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας της περιόδου 2010 – 2014 και έχει δημοσιεύσει τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες Δάφνης, Νεοκάστρου, Παλαιοχωρακίου, Περίστας, Πλατάνου και Σκάλας Δήμου Ναυπακτίας.

Σελίδες