Αίτηση για Απόδοση του Τέλους ΑΠΕ 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας Κατά το Έτος 2020

Αίτηση για Απόδοση του Τέλους ΑΠΕ 1% στους Οικιακούς Καταναλωτές που Αφορά την Παραγωγή Αιολικής Ενέργειας Κατά το Έτος 2020

Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ξεκινήσει την απόδοση του τέλους ΑΠΕ 1% στους οικιακούς καταναλωτές που αφορά την παραγωγή αιολικής ενέργειας κατά το έτος 2020 και έχει δημοσιοποιήσει τον κατάλογο με τα ποσά που θα αποδοθούν στους οικιακούς καταναλωτές ανά Κοινότητα καθώς επίσης έχει δημοσιοποιήσει και τους αριθμούς παροχών που δικαιούνται επιστροφή χρημάτων για τις Κοινότητες   Βλαχομάνδρας  και  Τρικόρφου.

Οι οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση την 20-03-2023, (ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933/14-03-2023, (ΦΕΚ Β΄1771/20-03-2023), απόφασης του Γενικού Δ/ντή Ενέργειας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας), εντός των διοικητικών ορίων των παραπάνω κοινοτήτων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο https: //apps.deddie.gr/OnePerCentReturnsRES/pages/index.html, (Διαδυκτιακή εφαρμογή για την επιστροφή ΑΠΕ 1% - 2ος προσωρινός πίνακας δικαιούχων Ειδικού τέλους 1% ΑΠΕ έτους 2020), για να δουν αν είναι δικαιούχοι επιστροφής στο λογαριασμό του ρεύματός τους.

Στις περιπτώσεις ενεργών παροχών την 20-03-2023 οι αριθμοί των οποίων δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες που έχουν αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., οι δικαιούχοι οικιακοί καταναλωτές μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο μας, μέχρι τις 23-11-2023, αίτηση για έκδοση βεβαίωσης ότι είναι δικαιούχοι κατά τα προβλεπόμενα των παραγράφων 3 και 9. iii της υπ. αριθμόν ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/27611/933/14-03-2023, (ΦΕΚ Β΄1771/20-03-2023), απόφασης του Γενικού Δ/ντή Ενέργειας του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93732/2416/13-09-2023,(ΦΕΚ Β΄ 5563/20-09-2023) απόφαση, παρέχοντας παράλληλα εξουσιοδότηση στο Δήμο να αποστείλει στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. την σχετική βεβαίωση.

             Επισυνάπτεται η σχετική αίτηση προς τον Δήμο.

 

       Με εντολή Δημάρχου

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη

 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

       Παρασκευή Κούκουνα