Ανάρτηση Πρακτικού Συνεδρίασης του Ίδρυματος Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους - Κολοκύθα

Ανάρτηση Πρακτικού Συνεδρίασης του Ίδρυματος Υποτροφιών Λεωνίδα Χαραλάμπους - Κολοκύθα

 

Σήμερα στη Ναύπακτο, 18 Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δ.Σ. του Ιδρύματος που βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία των:

 1. Ζολώτα Βασιλικής, Καθηγήτριας Ιατρικής Παν. Πατρών, Αντιπροέδρου.
 2. Βλαχογιάννη Βασιλείου, Δικηγόρου, Γραμματέα.
 3. Παναγιωτόπουλου Παύλου, Κτηνιάτρου, Ταμία.
 4. Κοσυφάκη Παναγιώτας, Dr. Οδοντιάτρου, Μέλους.
 5. Πούλου Κων/νου, επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλους,

(απόντες δικαιολογημένα Ράπτης Ιωάννης, Πρόεδρος, Ζησιμόπουλος Θωμάς, Μέλος) για να συζητήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο: Επιλογή υποτρόφου του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Τα μέλη του Δ.Σ. εξέτασαν εν πρώτοις τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δύο υποψήφιοι.

 1. ΠΛΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου.
 • Καταγωγή από Ναύπακτο από γέννηση (18-12-1998, Μητρώου αρρένων 48/1998).
 • Πτυχίο Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, με βαθμό λίαν καλώς 7,08. Έτος α΄ εγγραφής 2016, έτος αποφοίτησης 2021 (21ος μεταξύ 66 αποφοίτων του ιδίου έτους).
 • Έγινε δεκτός για σπουδές Master στο Πανεπιστήμιο Γκέτεμποργκ Σουηδίας με αντικείμενο τις Επιστήμες Περιβάλλοντος.
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (Αγγλικά IELTS 7,5/9 , Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ Ιταλικά.

 

 1. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου
 • Καταγωγή από Ναύπακτο από γέννηση γιαγιάς - Ελένης Κατσαντώνη το 1921, το γένος Γεωργίου Κωνταντοπούλου (πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Δήμου Ναυπακτίας).
 • Πτυχίο Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, με βαθμό Άριστα 9,10.
 • α΄ εγγραφή 17-2-2013, αποφοίτηση 12-7-2019 (8ος μεταξύ των 192 αποφοίτων του έτους).
 • Γλωσσομάθεια: Αγγλικά Michigan Proficiency, Γερμανικά Goethe-Zertifikat B1 (κατά δήλωση).
 • Συστατικές επιστολές Κ. Μωραϊτη και Σ. Τσιράκη, Καθηγητών ΕΜΠ.
 • Δύο δημοσιεύσεις εργασιών σε ψηφιακά Αρχιτεκτονικά περιοδικά.
 • Έγινε δεκτός για σπουδές από το Πολυτεχνείο του Μιλάνου με αντικείμενο Master Yacht Design  από Φεβρουάριο 2023 έως τον Φεβρουάριο του 2024.

Μετά τον λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών του φακέλου κάθε υποψηφίου τα μέλη του Δ.Σ. κατέγραψαν ότι ο υποψήφιος Κατσαντώνης Βασίλειος έχει εξαιρετικά προσόντα αλλά υπάρχει ένα καθοριστικό νομικό εμπόδιο για την αποδοχή της αιτήσεώς του διότι οι σπουδές του θα αρχίσουν τον Φεβρουάριο του 2023 και θα λήξουν τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ τόσο η Προκήρυξη της Υποτροφίας (Πρακτικό Δ.Σ. 3/2022 (παρ. 18), αλλά και η εγκριτική Απόφαση 2063/15-3-22 της Δ/νσης Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδος, ορίζει σαφώς ότι η υποτροφία αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και πρέπει οπωσδήποτε να αρχίζει εντός του 2022.

Δια τους σοβαρούς και καθοριστικούς αυτούς όρους το Δ.Σ. αποφάσισε να μην κάνει δεκτή την αίτηση υποψηφιότητας του Κατσαντώνη Βασιλείου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα κατά την κρίση του, έχοντας υπ’ όψιν τα κριτήρια επιλογής, τους όρους της συστατικής πράξης του Ιδρύματος της ισχύουσας νομοθεσίας, τους καθοριστικούς όρους της εγκριθείσας προκήρυξης καθώς και την πραγματοποιηθείσα συνέντευξη, να επιλέξει ως υπότροφο του Ιδρύματος για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 τον Πλούμη Γεώργιο του Κων/νου.

Το παρόν πρακτικό θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας και θα κοινοποιηθεί στους δύο (2) υποψήφιους υποτρόφους.

Εντός 10ημέρου από την κοινοποίηση, δύναται να υποβληθούν ενστάσεις επί του Πρακτικού. Κατόπιν το Πρακτικό με όλα τα δικαιολογητικά των φακέλων των υποψηφίων, καθώς και τις τυχόν ενστάσεις θα προωθηθούν στη Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδος και στη Δ/νση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση της τελικής εγκριτικής Απόφασης.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση δαπάνης 50 ευρώ

Εγκρίνεται ομόφωνα η αύξηση του ποσού των 100 ευρώ (απόφαση 3/2022) κατά 50 ευρώ  για λειτουργικά έξοδα έτους 2022 (ταχ. τέλη, φωτοτυπίες, γραφική ύλη, υλικά Η/Υ) με απόδοση λογαριασμού βάσει τιμολογίων αγοράς.

Μη υπάρχοντος ετέρους θέματος λύεται η συνεδρίαση.

 

  Η Αντιπρόεδρος

 

 

Ζολώτα Β.

Ο Γραμματέας

 

 

Β. Βλαχογιάννης

 

 

Τα μέλη

Π.  Παναγιωτόπουλος

 

Π. Κοσυφάκη

 

Κ. Πούλος