Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ: 2/2023

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Κατάταξης και Βαθμολογίας για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ: 2/2023

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ ο  Πίνακας Καταταξης, Ο Πίνακας Προσληπτέων και ο Πίνακας Απορριπτομένων για την Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Υπ.Αριθ. ΣΟΧ: 2/2023 του Δήμου Ναυπακτίας

Για να δείτε τον Πίνακα Κατάταξης πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Πίνακα Προσληπτέων πατήστε εδώ.

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτόμενων πατήστε εδώ.