Ανακοίνωση Για Την Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Έως (8) Μηνών Με Ωριαία Αποζημίωση, Για Τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους Περιόδου 2021-2022.

Ανακοίνωση Για Την Πρόσληψη Τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας Έως (8) Μηνών Με Ωριαία Αποζημίωση, Για Τα Προγράμματα Άθλησης Για Όλους Περιόδου 2021-2022.

 

 

O Δήμαρχος Ναυπακτίας

ΑNAKOIΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών  με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για Όλους» περιόδου 2021-2022.

Κωδ. θέσης

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ    ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1

ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα παραδοσιακών χορών

1

Έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

2

ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα μαζικού αθλητισμού ή ρυθμικής ή ενόργανης

1

Έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

3

 

ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα καλαθοσφαίρισης ή αντισφαίρισης ή πετοσφαίρισης

1

Έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

4

ΠΕ Φυσικής Αγωγής με ειδικότητα Ειδικής Φυσικής Αγωγής

1

Έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΑ -ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Π.Ε. Φυσικής Αγωγής.

  2.Οι υποψήφιοι να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία κ.λ.π.) με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 2207/94 περί «προσωρινής κράτησης και έλεγχο της διάρκειάς της, αναστολή ποινών κ.λ.π. και άλλες διατάξεις».

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

1,2,3,4

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο του τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής η αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής με τις παραπάνω απαιτούμενες ειδικότητες.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 

Σε περίπτωση που για τα Γενικά Δομημένα Προγράμματα δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τις παραπάνω ειδικότητες επιτρέπεται η πρόσληψη υποψηφίων  με οποιαδήποτε ειδικότητα Π.Φ.Α.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
 3. Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.
 4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 6. Βεβαίωση, πρόσφατη (μέσα στα χρονικά όρια της προκήρυξης)  του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
 7. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 8. Για τα προγράμματα  Ειδικά Δομημένα Μεγάλης Διάρκειας Π.Α.γ.Ο. - «Άσκηση ατόμων με αναπηρίες», τα μόρια προϋπηρεσίας προσμετρούνται μόνο, αν αυτή έχει αποκτηθεί στα συγκεκριμένα προγράμματα.

Συμπληρωματικά  δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται ή υφίστανται)

 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Φωτοτυπία εγγράφων για λοιπά απαιτούμενα προσόντα ως αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο (κριτήρια επιλογής - λοιπά απαιτούμενα προσόντα) σύμφωνα με την παράγραφο  7.3.1.4 της ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑ/ΕΥΔΣ/69097/2670/170/7.2.2020 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 461/Β΄/14.2.2020) «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους»
 3. Μόνο για την περίπτωση της ισοβαθμίας

Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας -εντοπιότητας

      Οι ενδιαφερόμενοι στην αίτησή τους θα πρέπει να δηλώνουν:

     (α) εάν και σε ποια προγράμματα και σε ποιο δήμο ή άλλο φορέα εργάστηκαν την προηγούμενη περίοδο 

    (β) σε ποιά προγράμματα επιθυμούν να εργαστούν κατά σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986  και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ναυπακτίας Ιλ. Τζαβέλα 37, Τ.Κ. 30300, Ναύπακτος, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Αποστολοπούλου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2634360137).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του Νομού ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ναυπακτίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.   

       Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

 

              Βασίλειος Γκίζας     

 

Για να Δείτε Ολόκληρη την Ανακοίνωση Πατήστε Εδώ.

Για να Κατεβάσετε την Αίτηση Συμμετοχής Πατήστε Εδώ.