Ανακοίνωση για την 53/2023 Μελέτη του Τμ. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ναυπακτίας για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μεταφοράς Ατόμων Με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α) Για Τη Βελτίωση Βασικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Του Δήμου Ναυπακτίας

Ανακοίνωση για την 53/2023 Μελέτη του Τμ. Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ναυπακτίας για την Προμήθεια με Τίτλο «Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μεταφοράς Ατόμων Με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α) Για Τη Βελτίωση Βασικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Του Δήμου Ναυπακτίας

Ενημερώνουμε το κοινό ότι σχετικα με την υπ. Αριθ.53/2023 Μελέτη του Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Ναυπακτίας για την υλοποίηση της προμήθειας με Τίτλο «Προμήθεια Τριών (3) Οχημάτων Μεταφοράς Ατόμων Με Αναπηρία (Α.ΜΕ.Α) Για Τη Βελτίωση Βασικών Κοινωνικών Υπηρεσιών Του Δήμου Ναυπακτίας» που αφορά την με αρ.πρωτ: 153/06-04-2023 πρόσκληση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, μέτρο 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) – Leader” ΠΑΑ 2014-2020, Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)”, Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση Τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (Μ2998094) η οποια τέθηκε σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση στην Ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr, στον σύνδεσμο https://www.nafpaktos.gr/el/node/2962, την 27-04-2023 για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών ητοι μεχρι και τις 12-05-2023, δεν υπήρξαν παρατηρήσεις ή σχόλια από οικονομικούς φορείς αναφορικά με τις τεχνικές προδιάγραφες της ανωτέρω μελέτης.