Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης Και Βαθμολογίας Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥE Διαμεσολαβητών

Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης Και Βαθμολογίας Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥE Διαμεσολαβητών

Αναρτήθηκαν στον Ιστότοπο του ΔΙΑΥΓΕΙΑ Οι Αναμορφωμένοι Πίνακες Κατάταξης Και Βαθμολογίας καθως και ο Αναμορφωμένος Πίνακας Προσληπτέων Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥE Διαμεσολαβητών (Κωδικός 101) της αρ.πρωτ: 14092/14-07-2022 (ΑΔΑ:Ψ2ΞΦΩΚΓ-ΣΥΞ) Ανακοίνωσης του Δήμου Ναυπακτίας (ΣΟΧ 1Α/2022), κατόπιν της αριθ. 849/2022 Απόφασης του ΑΣΕΠ. Για να Δειτε τους Πίνακες, Πατήστε τους Παρακάτω Συνδέσμους:

Αναμορφωμένος Πίνακας Κατάταξης Και Βαθμολογίας Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥE Διαμεσολαβητών.

Αναμορφωμένος Πίνακας Προσληπτέων Για Την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου Κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥE Διαμεσολαβητών.