Απολογισμός Κληροδοτήματος Λεων. & Πολ. Τσώνη Έτους 2021