Αποψίλωση – Καθαρισμός Οικοπέδων για την Αποφυγή Πρόκλησης Πυρκαγιάς και για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Αποψίλωση – Καθαρισμός Οικοπέδων για την Αποφυγή Πρόκλησης Πυρκαγιάς και για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Ο Δήμος Ναυπακτίας , λόγω της αντιπυρικής περιόδου , από 01-05-2023 έως 31-10-2023  καλεί όλους τους ιδιοκτήτες νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων,,   σύμφωνα με το άρθρο 266  του Ν 5037/2023 και τίς πυροσβεστικές διατάξεις 20/2023 και 09/2021 , να προβούν σε καθαρισμό αυτών  και στη συντήρηση αυτών  καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου , προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Η διαδικασία καθαρισμού περιλαμβάνει:

α) Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

β) Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

γ) Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

δ) Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

ε) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

 Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους.

 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού  σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5 της πυροσβεστικής διάταξης 20/2023, ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και επιβάλλεται ή καταλογίζεται στους υπόχρεους από τον Δήμο:

α) πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο του οικοπέδου, με ελάχιστο ποσό τα διακόσια (200) ευρώ,

β) δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών 

Για το λόγο αυτό ο Δήμος Ναυπακτίας καλεί τους ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν ,με τίς άνωθεν διατάξεις , ανταποκρινόμενοι στα μέτρα αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών .