Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου.

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου.

Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Ναύπακτος
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 6 /2019

7-1-2019

Θέμα: Απόφαση ορισμού Αντιδημάρχου.

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων.
2. Την αριθ.πρωτ. 69/3-1-2019 παραίτηση του κ. Σύψα Ιωάννη του Παναγιώτη από τη θέση του Αντιδημάρχου και Δημοτικού Συμβούλου Δήμου Ναυπακτίας η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. 2/3-1-2019 απόφασή μας.
3. Την αριθ.79/2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωστογιάννη Νικόλαο ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Ναυπακτίας, για το διάστημα από 8-1-2019 μέχρι την 31-8-2019 πού λήγει η τρέχουσα δημοτική περίοδος και του μεταβιβάζουμε τις αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών πλην της αρμοδιότητας για την καταγραφή και αξιοποίηση της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μια φορά σε μια ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Παναγιώτης Λουκόπουλος

Εσωτ. Διανομή :
– Γρ. Δημάρχου
-κ.κ. Αντιδημάρχους
-κ.κ. Εντεταλμένους Δημ.Συμβούλους
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

– Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
– Δ/νση Περιβάλλοντος
– Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης
– Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υπηρεσίας
– Αυτ. Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας
– Αυτ. Τμήμα Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων και Απασχόλησης.