Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων (685/2022)

Απόφαση Ορισμού Αντιδημάρχων (685/2022)

                                                         Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

 

 1.    Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και από το άρθρο 47 του Ν.4647/19 (Α’ 204) αναφορικά με τους άμισθους Αντιδημάρχους.
 2.    Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3.     Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."
 4.     Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40) και  το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και αναφορικά με την αντιμισθία.
 5.     Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον Δήμο Ναυπακτίας, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους  27.800 κατοίκους.
 6.     Το γεγονός ότι ο Δήμος Ναυπακτίας  έχει  έξι ( 6) Δημοτικές Ενότητες.
 7.      Το γεγονός ότι στο Δήμο Ναυπακτίας μπορεί να ορισθούν  έξι (6)  Αντιδήμαρχοι και δύο (2) άμισθοι Αντιδήμαρχοι.
 8.       Τις εγκύκλιους του  ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019 & εγκ. 48/22119/ 7-4-2020 περί «Ορισμός Αντιδημάρχων».
 9.      Το υπ' αριθ. 1/2019  πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» για τον ορισμό των Δημοτικών Συμβούλων  Τσουκαλά Κων/νου και Τραχύλη Σπυρίδωνα  ως Αντιδημάρχων.
 10. Το υπ' αριθ. 1/2021  πρακτικό για την παροχή έγκρισης της πλειοψηφίας των συμβούλων της Δημοτικής Παράταξης  «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»  για τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Καραδήμα Χαράλαμπου, ως άμισθου Αντιδημάρχου.
 11. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 4398/30-12-2016  τ.Β ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

                                                                                                                                                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Ναυπακτίας, με θητεία από 01.12.2022 μέχρι 31.12.2023, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

1.  Τον κ. Κοτρωνιά Θωμά και του μεταβιβάζει:

 

Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.

Β)  Τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα  Αποδοτίας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των συνεργείων καθαριότητας  στη δημοτική ενότητα.

β) Την ευθύνη της λειτουργίας των συνεργείων ηλεκτροφωτισμού στη δημοτική ενότητα

γ) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

 

2.  Τον κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη και του μεταβιβάζει:

Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών

Υπηρεσιών και του Αυτοτελούς Τμήματος  Αδειοδοτήσεων, ρύθμισης Εμπορικών   

δραστηριοτήτων και  Απασχόλησης.

3.  Τον κ. Κούκουνα Αθανάσιο  και του μεταβιβάζει:

Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

Β) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Πλατάνου  και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει  στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

4.  Τον κ. Τραχύλη  Σπυρίδωνα, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» και του μεταβιβάζει:

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα Χάλκειας και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει  στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

 

5. Τον κ. Τσουκαλά Κωνσταντίνο, από τη Δημοτική παράταξη «ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – Πρωταγωνιστής ο Άνθρωπος» και του μεταβιβάζει:

 

Α) Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων καθώς και της τέλεσης πολιτικών γάμων.

Β) Τις παρακάτω κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα  Αποδοτίας:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, των μηχανημάτων έργου και των οχημάτων  που είναι εγκατεστημένα στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων  που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει  στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων».

 

6.   Τον κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη  και του μεταβιβάζει:

 

Τις καθ’ ύλην αρμοδιότητες επί του συνόλου των θεμάτων : 1)  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 2) του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας.

 

7. Τον κ. Καραδήμα Χαράλαμπο από τη Δημοτική παράταξη «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»  (ο οποίος ορίζεται  χωρίς αντιμισθία) και του μεταβιβάζει:

 

Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη Δημοτική Ενότητα  Αντιρρίου  και συγκεκριμένα:

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει  στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κοτρωνιά Θωμά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κούκουνας Αθανάσιος.

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαϊωαννίδης  Ιωάννης.

γ.  Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Κούκουνα Αθανάσιου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοτρωνιάς Θωμάς.

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τραχύλη Σπυρίδωνα που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος.

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τσουκαλά Κωνσταντίνου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τραχύλης Σπυρίδων, πλην της αρμοδιότητας  της τέλεσης πολιτικών γάμων την οποία,  σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, θα ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης.

στ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παπαϊωαννίδη Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Σωκράτης.

ζ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Καραδήμα  Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παπαβασιλείου Σωκράτης.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Κοτρωνιάς Θωμάς, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παπαβασιλείου Σωκράτη.

ΣΤ. Για λόγους ενιαίας άσκησης της δημοτικής πολιτικής, οι Αντιδήμαρχοι για όλα τα θέματα της αρμοδιότητάς τους οφείλουν να συνεργάζονται με το Δήμαρχο που έχει εκ του νόμου τη γενική εποπτεία των δραστηριοτήτων του Δήμου.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

 Ο      Δήμαρχος

 

  Γκίζας Βασίλειος