Απόφαση ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (686/2022)

Απόφαση ορισμού Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων (686/2022)

                                              Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα

Δήμων & Κοινοτήτων» περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

2. Το άρθρο 58 του Ν.3852/2010 «Περί Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».

3. Την με αριθμό  26 /2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.

4. Το από 25/8/2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Ναυπακτίας.

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Ναυπακτίας.

6. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

 

                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει με ρητή εντολή του τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Ναυπακτίας με θητεία από 01-12-2022 έως 31-12-2023  και αναθέτει σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία και συντονισμό δράσεων όπως αναλύονται παρακάτω:

1. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μουχτούρης Ηρακλής ορίζεται ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας με αρμοδιότητες στη Δημοτική  Ενότητα Πυλλήνης :

α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.

β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που ανήκει  στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.

δ) Την αποτελεσματική αξιοποίηση του τεχνικού εξοπλισμού, των εργαλείων, των υλικών και του προσωπικού του Δήμου που ανήκουν στη δημοτική ενότητα.

ε) Τη συνεργασία με τους Προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) Τη μέριμνα  για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας.

ζ) Την εποπτεία και έλεγχο για τη διαφύλαξη των υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

2. Ο  Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ζορμπάς Κωνσταντίνος ορίζεται  ως Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ναυπακτίας  με αρμοδιότητες την εποπτεία και συντονισμό των αρμοδιοτήτων για  τα αδέσποτα ζώα  συντροφιάς.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων θα γίνεται σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Σε κάθε περίπτωση τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες, προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Η παρούσα να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα  και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.

                                                                 

  Ο  Δήμαρχος Ναυπακτίας

 

 

                                                                                     Γκίζας Βασίλειος