Γνωστοποίηση Για Την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Ειδικών Συνεργατών Του Δήμου Ναυπακτίας

Γνωστοποίηση Για Την Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Ειδικών Συνεργατών Του Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας  έχοντας υπόψη

  • Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν.3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010.
  • Τον ΟΕΥ του Δήμου Ναυπακτίας (ΦΕΚ 4398/Β/31-12-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους /νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο (2) θέσεων  Ειδικών Συνεργατών και ειδικότερα :

1.Μία  (1) θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και

2.Μία (1) θέση Νομικού

Που θα απασχοληθεί  στο Δήμο για :

  •  Θέματα της Ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
  •  Θέματα λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης εσόδων Δήμου.
  •  Νομική παρακολούθηση διαδικασίας σχεδίου πόλεως.
  •  Θέματα ενστάσεων κ.λ.π. επί δασικών χαρτών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

1.Για την μία  (1) θέση ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών:

α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους  του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
β. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνικής ή  Πανεπιστημιακής Σχολής, Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ.
γ. Aξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

2. Για την μία (1) θέση Νομικού:

Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α. Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους  του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

β. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής Ανώτατου    Εκπαιδευτικού Ιδρύματος στην Ελλάδα ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

γ. Aξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης.

Για τις ανωτέρω δύο (2) θέσεις η  εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

 Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες θα αναφέρονται στον Δήμαρχο και θα έχουν ως αντικείμενο την παροχή συμβουλών και τη διατύπωση εξειδικευμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν την ειδικότητά τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα κατατίθενται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, στα γραφεία της υπηρεσίας μας,  διεύθυνση,  Ιλ. Τζαβέλλα 37,  Ναύπακτος, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Ανθρώπινου Δυναμικού, αρμόδια υπάλληλος κ. Πότσιου Όλγα (τηλ. επικοινωνίας: 2634360137), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Και για τις δύο (2)  θέσεις ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού και Νομικού:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.

3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.

4. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007.

6.Τα στοιχεία απόδειξης της εμπειρίας όπως αναφέρονται  παραπάνω.

Η πλήρωση των προαναφερόμενων θέσεων  θα  γίνει με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος  θα  προσλάβει  τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα.

 Η απόφαση αυτή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο προσλαμβανόμενος.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί  με την υπογραφή από τους  προσλαμβανόμενους ειδικής συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που θα διαρκέσει μέχρι την ολοκλήρωση της τρέχουσας θητείας του Δημάρχου και ως ορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 163 Ν.3584/2007.

Η παρούσα να δημοσιευτεί   σε μία ημερήσια  εφημερίδα της έδρας του Νομού,  να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του δήμου.

 

                                                 Ο Δήμαρχος

 

                                                                                                Γκίζας Βασίλειος