Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας Για Την Στέγαση Σχολικών Χώρων

Διακήρυξη Επαναληπτικής Δημοπρασίας Για Την Στέγαση Σχολικών Χώρων

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας βάσει της υττ’ αριθ. 49/08-02-2022 και 479/8-112022 Αποφάσεων της Οικ. Επιτροπής του Δήμου Ναυπακτίας σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 237/15-11-2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας, προκηρύσσει επαναληπτική δημοπρασία, φανερή προφορική, μειοδοτική με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006 & του Π.Δ/τος 270/81 όπως ισχύει σήμερα, για τη στέγαση 1ου Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου, 2ου Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου, 3ου Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου, 4ου Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου, 5ου Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου, 7ου Νηπιαγωγείο Ναυπάκτου, 8ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου, 9ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου, 12ου Νηπιαγωγείου Ναυπάκτου και Νηπιαγωγείου Λυγιά και καλεί τους ενδιαφερόμενους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.


Τα προσφερόμενα ακίνητα θα πρέπει να βρίσκονται:
Α) Περιγραφή του μισθίου του 1ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νσηΠρωτ/θμιαςΕκπ/σης Νομού Αιτ/νίας , ήτοι: εντός των ορίων από την οδό Μποτσαρέων-Μακρυγιάννη (Δυτικά της πόλης) έως κατά παρέκκλιση Λόρδου Βύρωνος (Ανατολικά). Βόρεια έως τις οδούς Βαρδακουλά & Αννίτης και νότια μέχρι τη θάλασσα. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 2 τμημάτων, με δυναμικότητα 25 παιδιών ανά τμήμα), με αυλή ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Β) Περιγραφή του μισθίου του 2ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νση της Πρωτ/θμιαςΕκπ/σης Νομού Αιτ/νίας (περί ορισμού περιφερειών των νηπιαγωγείων της Ναυπακτίας), ήτοι: εντός των ορίων από την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (Δυτικά) έως την οδό Εθνικής Συμφιλίωσης (Ανατολικά), μέχρι 500μ. βορείως της οδού Θέρμου που ορίζεται από τις προαναφερόμενες οδούς ανατολικά και δυτικά (Βόρεια) και νότια μέχρι την οδό Ναυμαχίας Ναυπάκτου. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 2 τμημάτων, με δυναμικότητα 25 παιδιών ανά τμήμα), με αυλή ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Γ) Περιγραφή του μισθίου του 3ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νση Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Νομού Αιτ/νίας (περί ορισμού περιφερειών των νηπιαγωγείων της Ναυπακτίας), ήτοι: εντός των ορίων από την οδό Απόλλωνος (Δυτικά), τις οδούς Ηρακλέους, Λεπτοκαριάς & Βαρελά (Βόρεια), τις οδούς Μ. Αλεξάνδρου – Νικηταρά-Κ. Σαθά & Ζωοδ. Πηγής (Ανατολικά) και τις οδούς Π.Γ. Βαρελά και Τριών Ιεραρχών (Νότια) έως την οδό Αθάνα (Ανατολικά). Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 2 τμημάτων, με δυναμικότητα 25 παιδιών ανά τμήμα), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Δ) Περιγραφή του μισθίου του 4ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νση της Πρωτ/θμιαςΕκπ/σης Νομού Αιτ/νίας, ήτοι: εντός των ορίων ΕΟ Αντιρρίου-Ιτέας (Δυτικά), έως τις οδούς Κοραή και Σμηναγού Λαουρδέκη (Ανατολικά), και έως 1500 μέτρα Βόρεια και Νότια της οδού Θέρμου. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 60 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 1 τμήματος με δυναμικότητα 25 παιδιών), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Ε) Περιγραφή του μισθίου του 5ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νσηΠρωτ/μιας Εκπ/σης Νομού Αιτ/νίας ήτοι: εντός των ορίων κόμβου ΕΟ Αντιρρίου-Ιτέας στον Πλατανίτη (Δυτικά) έως τον χείμαρρο Βαριάς (Ανατολικά), έως περίπου 1.500 μ. προς Βορρά της παλαιάς ΕΟ Αντιρρίου-Ιτέας (Βόρεια) και Νότια μέχρι τη θάλασσα. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 2 τμημάτων με δυναμικότητα 25 παιδιών ανά τμήμα), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
ΣΤ) Περιγραφή του μισθίου του 7ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νσηΠρωτ/μιας Εκπ/σης Νομού Αιτ/νίας ήτοι: εντός των ορίων από τις οδούς Κοζώνη και Λοκρών (Δυτικά) έως τις οδούς Αννίτης και Μητροπολίτη Χριστοφόρου (Ανατολικά), την οδό Φαλυσίου (Βόρεια) και την οδό Βαρδακουλά (Νότια_. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 2 τμημάτων με δυναμικότητα 25 παιδιών ανά τμήμα), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Ζ) Περιγραφή του μισθίου του 8ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νσηΠρωτ/μιας Εκπ/σης Νομού Αιτ/νίας ήτοι: εντός των ορίων από την οδό Εθνικής Συμφιλίωσης (Δυτικά) έως τις οδούς Μποτσαρέων – Μακρυγιάννη-Λ. Τζαβέλα ως το λιμάνι (Ανατολικά), έως 200 μ. Βόρεια της οδού Θέρμου (Βόρεια) και Νότια μέχρι τη θάλασσα. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 120 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 2 τμημάτων με δυναμικότητα 25 παιδιών ανά τμήμα), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Η) Περιγραφή του μισθίου του 9ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νσηΠρωτ/μιας Εκπ/σης Νομού Αιτ/νίας ήτοι: εντός των ορίων από την οδό Λόρδου Βύρωνος κατά παρέκλιση (Δυτικά) έως την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου (Ανατολικά), Βόρεια από την οδό Βαρελά και Νότια έως τη Λεωφ. Καθ. Δωριέων. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον 60 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 1 τμήματος με δυναμικότητα 25 παιδιών), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Θ) Περιγραφή του μισθίου του 12ου Νηπιαγωγείου
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νσηΠρωτ/μιας Εκπ/σης Νομού Αιτ/νίας, ήτοι: εντός των ορίων από την οδό Παπαφλέσσα, όριο χείμαρρο Βαριάς (Δυτικά) έως την οδό Εθν. Αντιστάσεως (Ανατολικά), Βόρεια μέχρι τις οδούς Θέρμου – Σμηναγού Λαουρδέκη και Νότια μέχρι τη θάλασσα. Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 60 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 1 τμήματος με δυναμικότητα 25 παιδιών), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).
Ι) Περιγραφή του μισθίου του Νηπιαγωγείου Λυγιά
Το μίσθιο πρέπει:
 να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή εντός των ορίων της σχολικής περιφέρειας του συγκεκριμένου νηπιαγωγείου όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νσηΠρωτ/μιας Εκπ/σης Νομού Αιτ/νίας ήτοι: εντός των ορίων από την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου(Δυτικά) έως την Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιτέας (Βόρεια), από την Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιτέας ως τη συμβολή της με την παλαιά ΕΟ Ναυπάκτου -
Ιτέας (Ανατολικά) και έως 1.500μ. Νότια παλαιά ΕΟ Ναυπάκτου -Ιτέας (Νότια). Να είναι ισόγειος χώρος, εάν είναι δυνατόν σε ενιαίο κτίριο και να καταλαμβάνει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια περίπου 60 τ.μ. (για την κάλυψη των αναγκών 1 τμήματος με δυναμικότητα 25 παιδιών), με αύλειο χώρο περιφραγμένο και κατάλληλα διαμορφωμένο, αποκλειστικής χρήσης για Νηπιαγωγείο, ανάλογης επιφάνειας (κατελάχιστον περίπου 50 τ.μ.).

Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε εταιρικής μορφής και κοινοπραξίες. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται για δώδεκα (12) έτη, αρχομένης από την ημέρα εγκατάστασης της σχολικής μονάδας στο κτίριο.
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των ενδιαφερόμενων κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής (εκτός φακέλου) στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ναυπακτίας (Ιλάρχου Τζαβέλα 37).
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Κοινωνικών Υποθέσεων Τμήμα Πολιτισμού –Τουρισμού – Αθλητισμού & Παιδείας– τηλ. 26340- 38635 και 23640-38636 ημέρες : Δευτέρα - Παρασκευή και ώρες 8:00 – 14:00 Διεύθυνση: Θ. Νόβα 16 (3ος όροφος).
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους στην παραπάνω διεύθυνση καθώς και από την ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας.

 

Διακήρυξη

 


                                                                                                                                                                                                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                                                                                                                         ΓΚΙΖΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ