Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας

Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο Υπ.αριθ. 1686/24-04-2021 Φ.Ε.Κ. η Υπ.Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390 Κ.Υ.Α που αφορά την Εφαρμογή Του Υποχρεωτικού Μέτρου Του Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Από Τον Κορωνοϊό COVID-19 Σε Υπαλλήλους Του Δημοσίου Που Παρέχουν Εργασία Με Φυσική Παρουσία Στον Τόπο Εργασίας.

Για να δείτε την ανωτέρω Κ.Υ.Α πατήστε εδώ.