Καταγραφή Των Αδειούχων Πωλητών Υπαιθρίου Εμπορίου Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) Του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207)

Καταγραφή Των Αδειούχων Πωλητών Υπαιθρίου Εμπορίου Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) Του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207)

Σας γνωστοποιούμε ότι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) καταγράφονται υποχρεωτικά οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαιθρίου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022.

     Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤΑΧΙS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

     Η καταχώριση των αδειών στο Σύστημα από τους αδειούχους πωλητές, δηλαδή από τους παραγωγούς & επαγγελματίες αντίστοιχα, θα διενεργηθεί ανά μορφή άσκησης υπαιθρίου εμπορίου (λαϊκές αγορές, πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο) και σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα.

    Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι άδειας παραγωγού & επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Σύστημα από τις 15/3/2024 έως τις 15/06/2024.

     Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

     Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχόν παρατάσεων δε θα είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

      Σχετικά με το θέμα έχει εκδοθεί  το υπ’ αριθμ. πρωτ 9480/05.02.2024 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης (πατήστε εδώ).-

 

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

 

    Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)