Κατανομή των Xώρων & Καθορισμός Τρόπου Χρήσης Αυτών, που Διατίθενται στα Πολιτικά Κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την Προεκλογική Προβολή τους κατά την Προεκλογική Περίοδο των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Κατανομή των Xώρων & Καθορισμός Τρόπου Χρήσης Αυτών, που Διατίθενται στα Πολιτικά Κόμματα και σε Συνασπισμούς Συνεργαζόμενων Κομμάτων για την Προεκλογική Προβολή τους κατά την Προεκλογική Περίοδο των Γενικών Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Ενόψη των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, σας προσκαλούμε την 07-05-2023 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  13:00  να στείλετε εκπρόσωπό σας στο δημοτικό κατάστημα για να συζητήσουμε για την  «Κατανομή των χώρων και τον καθορισμό  τρόπου χρήσης αυτών,  που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023», σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.8481/10-2-2022 (ΦΕΚ 674//15-2-2022) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, φωτοαντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε για ενημέρωσή σας.