Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Ναυπακτίας

Ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) Δήμου Ναυπακτίας

Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.θ’ του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως ισχύουν.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/ 9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Την με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 5. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 4398/τ.Β΄/30.12.2016 όπως Τροποποιήθηκε Και Ισχύει.
 6. Την υποχρέωση συγκρότησης ομάδας εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο  Ναυπακτίας.

                                                                                                                                                                                                                                                                            Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 1. Συγκροτούμε Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο την προετοιμασία, την εκπόνηση και την παρακολούθηση του Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Ναυπακτίας αποτελούμενη από τα παρακάτω μέλη:
 2. Τον τακτικό υπάλληλο  του Δήμου μας κ. Αναγνωστόπουλο Δημήτριο  του Λάμπρου, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, βαθμού Α΄.
 3. Την τακτική υπάλληλο του Δήμου μας κ. Σερεμέτη Λαμπρινή του Δημητρίου, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών Βαθμού  Α΄ και   
 4. Την τακτική  υπάλληλο του Δήμου μας κ. Ντούσικου Ηλιάνα του Αλκιβιάδη, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων, Βαθμού Α΄.
 5. Συντονιστής  της ομάδας εργασίας ορίζεται ο τακτικός υπάλληλος  του Δήμου μας κ. Αναγνωστόπουλος Δημήτριος  του Λάμπρου, κλάδου ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, βαθμού Α΄.
 6. Σύμφωνα με το άρθρο 6 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Ομάδα Εργασίας μεριμνά ιδίως για τα παρακάτω:

α) Την κατάρτιση του Σ.Α.Π. για την περιοχή παρέμβασης που ορίζεται από τον Φορέα Εκπόνησης και όλες τις επιμέρους ενέργειες που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών της παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Τη συλλογή των διαθέσιμων κειμένων, μελετών και στοιχείων που απαιτούνται για την κατάρτιση του Σ.Α.Π. και ιδίως των αναγραφόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 8 της με αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110088/887 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

γ) Τη συνεργασία με τρίτα μέρη για την εκτέλεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για την κατάρτιση του Σ.Α.Π., όπου αυτές απαιτούνται.

δ) Την πρόσκληση των εκπροσώπων φορέων και συλλόγων που σχετίζονται με θέματα προσβασιμότητας κατά την κρίση του Φορέα Εκπόνησης για παροχή γνώμης και ιδίως εκπροσώπων της ΕΣΑμεΑ.

ε) Την ορθή παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση του Σ.Α.Π.

5 . Οι συνεδριάσεις καθώς και η γενικότερη λειτουργία της Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από τον Συντονιστή αυτής, εντός του ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου και δεν προβλέπεται επιπλέον αποζημίωση των μελών για τη συμμετοχή τους σε αυτή.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι την τροποποίηση ή ανάκλησής της.  Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

 

Ο Δήμαρχος

Βασίλειος Γκίζας