Παράταση Καταγραφής των Αδειούχων Πωλητών Υπαιθρίου Εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207)

Παράταση Καταγραφής των Αδειούχων Πωλητών Υπαιθρίου Εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207)

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την καταγραφή αδειούχων πωλητών υπαιθρίου εμπορίου στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΝΟΙΧΤΗ ΑΓΟΡΑ» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) η προθεσμία καταγραφής των κατόχων άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών παρατείνεται έως και την Κυριακή 30-6-2024, 23:59.

Κατά τα λοιπά, επισημαίνεται ότι στο Ο.Π.Σ.Α.Α. του άρθρου 56 Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) καταγράφονται υποχρεωτικά οι υφιστάμενοι κάτοχοι άδειας υπαιθρίου εμπορίου, δηλαδή όσοι απέκτησαν άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4849/2021, ήτοι πριν την 1η Φεβρουαρίου 2022.

Η καταγραφή των αδειούχων πωλητών στο Ο.Π.Σ.Α.Α. θα διενεργηθεί ως ακολούθως:

Οι κάτοχοι αδειών θα καταχωρίσουν τις άδειές τους στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στο οποίο θα εισέλθουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς τους ΤΑΧΙS, σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης που θα είναι αναρτημένο στο Σύστημα.

Υπογραμμίζεται ότι η καταχώριση θα αφορά παραγωγικές & επαγγελματικές άδειες Λαϊκών Αγορών, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.

Μετά το πέρας της ανωτέρω παράτασης προθεσμίας δε θα είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.

Αναφορικά με το θέμα έχει εκδοθεί  το αντίστοιχο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Ανάπτυξης (πατήστε εδώ).

 

                                                                                                                              Από το Αρμόδιο Τμήμα

 

    Πληροφορίες στα τηλέφωνο:

  •  2634-3-60111 (Κουτσοσπύρου Μαρία)