Παράταση καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55122,1.

Παράταση καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55122,1.

Παράταση καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55122,1.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Διεύθυνση: Τέρμα Κοζώνη
Πληροφορίες: Χριστογιάννης Δημ.
ΤΗΛ: 2634038290
FAX: 2634021933

ΠΡΟΣ:
Την Οικονομική Επιτροπή

ΘΕΜΑ: Παράταση καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55122,1.

Σε συνέχεια των:
1. υπ’ αριθμ. 303/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Έγκριση διενέργειας της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων – προμήθειας ελαστικών –έγκριση μελέτης και καθορισμός του τρόπου ανάθεσης»,
2. υπ’ αριθμ. 322/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Έγκριση μελέτης και τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων διακήρυξης της συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων – προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών».
3. υπ’ αριθμ. 321/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την «Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης»,
4. το δημοσιευμένο ηλεκτρονικό διαγωνισμού με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55122,1
5. τα ερωτήματα οικονομικών φορέων που τέθηκαν για τον ανωτέρω διαγωνισμό.
6. Το αριθμ. Πρωτ. 954/16-01-2019 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής «περί παράτασης της καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55122,1 για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων.
7. Tην αριθμ. 5/2019 απόφαση της Ο.Ε. περί «Παράτασης καταλυτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ», με αριθμό συστήματος ΕΣΗΣΗΣ: 55122,1».
8. Το γεγονός ότι οι απαντήσεις επί των ερωτημάτων του διαγωνισμού θα έπρεπε να είχαν αναρτηθεί στο ΕΣΗΔΗΣ μέχρι την 26η Ιανουαρίου 2019, βάση της διακήρυξης.
9. Το γεγονός ότι οι απαντήσεις δεν αναρτήθηκαν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών του ως άνω δημοσιευμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού (55122,1).

Καλείται η Οικονομική επιτροπή αφού λάβει υπόψη της τα ανωτέρω:
να αποφασίσει
την παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών του υπ’ αριθμ. 55122,1 δημοσιευμένου ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ με καταλυτική ημερομηνία, την 07/02/2019 και ώρα 23:59:59΄΄ και ημερομηνία αποσφράγισης την 11/2/2019.

Ο Προϊστάμενος Ο Δ/ντής Οικονομικών
Τμήματος Προμηθειών Υπηρεσιών

Χριστογιάννης Δημ. Παπαγεωργίου Ηλίας