Παρατηρήσεις – Συμπληρώσεις Επί Του Συνοπτικού Διαγωνισμού 11387/29-06-2021 (Α.Δ.Α.Μ. 21PROC008843587/01-07-2021) με Θέμα «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης στερεών και οργανικών αποβλήτων»

Παρατηρήσεις – Συμπληρώσεις Επί Του Συνοπτικού Διαγωνισμού 11387/29-06-2021 (Α.Δ.Α.Μ. 21PROC008843587/01-07-2021) με Θέμα «Εργασίες συλλογής και διαχείρισης στερεών και οργανικών αποβλήτων»

Κατόπιν επιστολής από οικονομικό φορέα σας ενημερώνουμε ώστε να λάβετε γνώση ότι θα καταθέσετε προσφορά επί του αναλυτικού πίνακα εργασιών της αρ. 38/2021 μελέτης μας καθώς και του νέου εντύπου οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στον σύνδεσμο. 

Το υπ.αριθ.12460/13-07-2021 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος.

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ