Παραχώρηση Δικαιώματος Απλής Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Χρονικής Διάρκειας Μικρότερης Των Τριών Ετών

Παραχώρηση Δικαιώματος Απλής Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Χρονικής Διάρκειας Μικρότερης Των Τριών Ετών

Οι παραχωρήσεις αυτές συνήθως αφορούν παραχωρήσεις ιδιαίτερου  δικαιώματος απλής  χρήσης χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας, κ.λ.π.

Γενικώς δεν αφορούν,  παρά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και πάντα  κατά την έννοια της παρ. 1  του άρθρου 13 του Ν.  2971/01 παραχωρήσεις απλής χρήσης.

Προκειμένου να παραχωρηθεί απευθείας σε εκμεταλλευτές καταστημάτων το ιδιαίτερο δικαίωμα χρήσης  κοινόχρηστου χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, έναντι των καταστημάτων τους, θα πρέπει  στην άδεια λειτουργίας του καταστήματος να προβλέπεται το είδος (τραπεζοκαθίσματα, ξαπλώστρες κ.λπ.) και ο αριθμός τ.μ. που επιτρέπεται να αναπτύξει στον προς παραχώρηση χώρο ο εκμεταλλευτής του καταστήματος»,  αποτελεί προϋπόθεση  προκειμένου να δικαιολογείται το «απευθείας» της παραχώρησης και να αιτιολογείται στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 17 του Κ.Δ.Δ. (Ν.2690/99). 

1.- Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 (Α΄285) δύναται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα να παραχωρεί τη χρήση χώρων της Ζώνης Λιμένα με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα.     

2.- Η διακριτική ευχέρεια του φορέα διοίκησης που πηγάζει από τις ως άνω διατάξεις δεν θεσμοθετεί σε καμία περίπτωση υποχρέωση του φορέα διοίκησης να  προβαίνει στην έκδοση  διοικητικών πράξεων παραχώρησης.    

3.- Κατά την  άσκηση της διακριτικής ευχέρειας τα νομικά όριά της διαγράφονται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος κ.α., από τις οποίες και  δεσμεύεται το αρμόδιο όργανο.  Εφαρμόζοντας τις παραπάνω αρχές ειδικότερα επισημαίνουμε τα εξής:    

α) Αναφορικά με το δημόσιο συμφέρον που καλούνται να εξυπηρετήσουν οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, σας εφιστούμε την προσοχή ότι η Χερσαία Ζώνη Λιμένα προορίζεται κατά κύριο λόγω για λιμενικές δραστηριότητες και ότι γενικότερα αποστολή των φορέων διοίκησης στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού αποτελεί η εύρυθμη λειτουργία του λιμένα (πρβλ. και άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 2971/2001 Α΄285).  Ο φορέας διοίκησης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ανωτέρω και να παραχωρεί με φειδώ χώρους για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δεδομένου ότι αυτή δεν αποτελεί άμεσα λιμενική δραστηριότητα.    

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για τις παραπάνω παραχωρήσεις είναι  η  ακόλουθη:  

 1. Απαιτείται κατ’ αρχήν υποβολή στον οικείο φορέα διοίκησης και  εκμετάλλευσης λιμένα σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου μαζί  με τοπογραφικό διάγραμμα  (ΚΥΑ 8321.6/01/12 12-03-2012)  εις τριπλούν εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα συνταχθεί σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 ή 1:200 ανάλογα με την έκταση του αιτούμενου χώρου και την απόσταση από το κατάστημα, θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θα απεικονίζονται ευκρινώς τουλάχιστον:

  • η θέση του καταστήματος και το μήκος της πρόσοψης/προσόψεων αυτού,
  • η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου για παραχώρηση χώρου,
  • οι είσοδοι και τα παράθυρα των καταστημάτων ή κατοικιών, μπροστά από τα οποία βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος,
  • οι διαστάσεις πεζοδρομίου (εκτός κράσπεδου), πεζόδρομου, οδού, πλατείας κ.α. της περιοχής ενδιαφέροντος,
  • τυχόν δέντρα ή στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, κιγκλιδώματα, παγκάκια, στύλοι κ.α.) μέσα ή κοντά στον αιτούμενο χώρο,
  • οι εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού- παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα.

Ο παραχωρούμενος χώρος που θα αιτούνται οι ενδιαφερόμενοι θα είναι επι της προβολή της επιχ/σής  τους.

2.  Στις περιπτώσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των καθημένων πελατών στον υπαίθριο χώρο, ή έναρξη επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. για λοιπές περιπτώσεις.

3.  Φωτοτυπία ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.   

4. Δημοτική Ενημερότητα

5. Φορολογική Ενημερότητα

6. Καταστατικό εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.

7.Έγγραφη συγκατάθεση εκείνου που χρησιμοποιεί ή κατέχει ή διαχειρίζεται παρακείμενο ακίνητο έμπροσθεν του οποίου εκτείνεται ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος, η οποία θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.

8.Αναλυτική περιγραφή και σχέδια ή/και φωτογραφίες των αιτούμενων για τοποθέτηση κινητών στοιχείων που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων, όπως ομπρέλες, πινακίδες και ζαρντινιέρες.

Θα περιγράφονται τουλάχιστον οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, το χρώμα και ο τρόπος στήριξής τους.

 β)Το διοικούν όργανο (Διοικητικό Συμβούλιο ή Λιμενική Επιτροπή), εφόσον ο αιτούμενος χώρος κείται εντός της  οριοθετημένης «Ζώνης Λιμένα», αποφασίζει σχετικά για την παραχώρηση ή μη  του δικαιώματος  ιδιαίτερης  χρήσης,  λαμβάνοντας μεταξύ των άλλων υπόψη και  το γεγονός ότι δεν πρέπει να παρακωλύεται από την αιτούμενη παραχώρηση η λειτουργικότητα  του  λιμένα . 

Στην περίπτωση παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για    τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση του κοινού κατά μήκος της παραλίας καθώς και η ακώλυτη  προσέγγισή   του στα κρηπιδώματα ή την θάλασσα. 

Πάντως η παραχώρηση δεν μπορεί να αποσπασθεί από την επιχειρηματική ή οικονο­μική ή επαγγελματική δράση που ασκείται από τον παραχωρησιούχο προσωπικώς επί του πα­ρακειμένου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ακινήτου.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 20-12-2022             

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ