Περίληψη Ένδικης Αίτησης του Ο.Τ.Α. με την Επωνυμία «Δήμος Ναυπακτίας» για την Επωφελέστερη Αξιοποίηση της Κοινωφελούς Περιουσίας-κατ’ άρθρο 10 §4 Ν4182/2013- του Κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» της ΤΚ Κλεπάς του Δήμου Ναυπακτίας

Περίληψη Ένδικης Αίτησης του Ο.Τ.Α. με την Επωνυμία «Δήμος Ναυπακτίας» για την Επωφελέστερη Αξιοποίηση της Κοινωφελούς Περιουσίας-κατ’ άρθρο 10 §4 Ν4182/2013- του Κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» της ΤΚ Κλεπάς του Δήμου Ναυπακτίας

Συζητείται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πατρών κατά την δικάσιμο της 7ης-3ου-2024 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 10:00 π.μ, η από 23-11-2023, με αύξοντα αριθμό κατάθεσης δικογράφου στην Γραμματεία του Εφετείου Πατρών 62/2023 και προσδιορισμό δικασίμου, αίτηση του ΟΤΑ με την επωνυμία Δήμος Ναυπακτίας , όπως εκπροσωπείται νόμιμα, που εδρεύει που εδρεύει στη Ναύπακτο  (Οδός Ιλ. Τζαβέλλα 37, με ΑΦΜ 998517151 – Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου), με την οποία ζητείται, σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στο δικόγραφο:

α)  να αναγνωρισθεί ότι έδει αλλαχθεί –διευρυνθεί ο σκοπός του Κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» της ΤΚ Κλεπάς του Δήμου Ναυπακτίας  - ο οποίος εν ολίγοις υφιστάμενος σκοπός είναι η προικοδότηση κατ’ έτος  ενός, ή, δυο άπορων κοριτσιών  τα οποία θα πρόκειται να παντρευτούν κι αν δεν υπάρξει γάμος άπορων κοριτσιών, ή, αν περισσέψουν χρήματα,  να δίδονται τα χρήματα σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές στην Θεολογική  Σχολή.-και ότι η  βούληση του διαθέτη Νικολάου Γραββάνη  είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί επωφελέστερα και πληρέστερα με τον προτεινόμενο τρόπο αξιοποίησης της περιουσίας και την τροποποίηση του κοινωφελούς σκοπού του Κληροδοτήματος,

β) να καθορισθεί από το Δικαστήριο η αλλαγή-διεύρυνση του σκοπού του κληροδοτήματος και να ορισθεί η τροποποίηση  και να καθορισμός του τρόπου επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας του κληροδοτήματος «ΝΙΚΟΛΑΟΥ  Σ. ΓΡΑΒΒΑΝΗ» της ΤΚ Κλεπάς του Δήμου Ναυπακτίας.

 Πιο συγκεκριμένα, προτείνονται:

Ι) ΑΛΛΑΓΗ-ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΚΟΠΟΥ

Για την ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας και την στήριξη της τοπικής κοινωνίας  προτείνεται η τροποποίηση του σκοπού:

1)  Χορήγηση οικονομικού βοηθήματος γάμου σε  κορίτσια  με οικονομική αδυναμία καταγόμενα από την Κλεπά Ναυπακτίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, οι οποίες τέλεσαν τους γάμους τους τον προηγούμενο χρόνο. Να δίδεται σε τουλάχιστον   1 κορίτσι ετησίως , το οποίο θα  δικαιούται μόνον 1 φορά, με όριο ηλικίας χορήγησης μέχρι και 40 ετών.

Επίσης, προτεραιότητα θα δοθεί σε κορίτσια που το επώνυμό τους προέρχεται από οικογένεια ΓΡΑΒΒΑΝΗ.

 Με απόφαση δε του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος να μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των κοριτσιών ανάλογα με τα έσοδα του Κληροδοτήματος και με ανώτερο ποσοστό διάθεσης μέχρι 40 % των ετήσιων εισοδημάτων αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων και εύλογου ποσοστού δημιουργίας αποθεματικού.

Η ανωτέρω προτεινόμενη τροποποίηση σκοπού  είναι αναντίρρητα εντός της θέλησης και στους αρχικούς σκοπούς του διαθέτη, ενώ απλά  προτείνεται η απλοποίηση της διαδικασίας με απολογιστικό τρόπο.

Έτσι, σε περίπτωση που για κάποιο έτος δεν καλυφθεί το προϋπολογισθέν ποσόν μερικώς ή ολικώς (μη ύπαρξη ενδιαφέροντος που να καλύπτει τις προϋποθέσεις), το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει την δυνατότητα να δώσει οικονομικό βοήθημα σε επιλαχούσες του προηγούμενου έτους ή να το διαθέσει στην ενίσχυση των υπολοίπων σκοπών του τρέχοντος έτους, ή, των επόμενων ετών.

2)  Χορήγηση υποτροφιών σε  αποφοίτους Λυκείων της χώρας αγόρια ή κορίτσια, κατά σειράν επιτυχίας σε Ανώτερες, ή, Ανώτατες Σχολές του εσωτερικού , καταγόμενοι από την Κλεπά Ναυπακτίας, με οικονομική αδυναμία [1] για την συνέχιση του σπουδών τους στις σχολές που επέτυχαν.   

Να δίδεται σε τουλάχιστον 1 άτομο ετησίως  με άμεση προτεραιότητα σε επιτυχόντες για σπουδές στην Θεολογική Σχολή. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος θα μπορούσε να μην δοθεί κάποιο έτος υποτροφία  προκειμένου να διασφαλισθεί η χορήγηση των συνεχιζόμενων υποτροφιών, μιας και οι υποτροφίες κατά τα ανωτέρω θα  καταβάλλονται κατ’ έτος για το σύνολο των σπουδών τετραετούς φοιτήσεως σπουδών. Σε περίπτωση που η φοίτηση είναι μεγαλύτερης διάρκειας η υποτροφία να συνεχίζεται με την προϋπόθεση ότι θα επαρκούν τα οικονομικά διαθέσιμα.

  Ανώτερο ποσοστό διάθεσης θα είναι  μέχρι 40% των ετήσιων εισοδημάτων αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων και εύλογου ποσοστού δημιουργίας αποθεματικού.

Σε περίπτωση που για κάποιο έτος δεν καλυφθεί το προϋπολογισθέν ποσό  μερικώς ή ολικώς –όπως π.χ, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον που να καλύπτει τις προϋποθέσεις-, το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει την δυνατότητα να δώσει την υποτροφία σε επιλαχούσες/ επιλαχόντες του προηγούμενου έτους (υποτροφία από εδώ και πέρα ήτοι μείον για 1 χρόνο) ή να το διαθέσει στην ενίσχυση των υπολοίπων σκοπών του τρέχοντος έτους, ή, των επόμενων ετών.

Η πρόταση αυτή απλοποιεί την διαδικασία  και διευκολύνει τις σπουδές σε οικονομικά αδυνάτους  αποφοίτους Λυκείων της χώρας με καταγωγή από Κλεπά Ναυπακτίας.

3)  Χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδυνάμους [2] και ΑΜΕΑ με οικονομική αδυναμία, κατοικούντες,  ή,  καταγόμενοι από την Κλεπά Ναυπακτίας.   Ανώτερο ποσοστό διάθεσης μέχρι 10 % για οικονομικά αδυνάτους  και μέχρι 10 % για ΑΜΕΑ ήτοι σύνολον 20 % των ετήσιων εισοδημάτων αφαιρουμένων των λειτουργικών εξόδων και εύλογου ποσοστού δημιουργίας αποθεματικού.

Προκειμένου για ΑΜΕΑ θα πρέπει να προσκομίζεται πιστοποίηση από την αρμόδια αρχή από την οποίαν θα προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας σε ποσοστό τουλάχιστον από 50 % και άνω. Η προτεραιότητα χορήγησης θα δίδεται ανάλογα του βαθμού αναπηρίας. Σε περίπτωση και οικονομικά αδυνάτου και ΑΜΕΑ θα υπάρχει άμεση προτεραιότητα.

Προκειμένου για κατοικούντες που δεν έχουν καταγωγή από Κλεπά Ναυπακτίας, να έχουν μόνιμη διαμονή στην περιοχή τουλάχιστον για 5 χρόνια.  Προτεραιότητα θα έχουν  οι καταγόμενοι και κατοικούντες  στην Κλεπά Ναυπακτίας. 

Η πρόταση αυτή συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής  και ενισχύει τον θεσμό της οικογένειας.

4) Σε περίπτωση που τα οικονομικά του Ιδρύματος το επιτρέπουν να δίδεται  υποτροφία/ες σε πτυχιούχους με καταγωγή από Κλεπά Ναυπακτίας με οικονομική αδυναμία για μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτεραιότητα στο εσωτερικό, άλλως εξωτερικού,  με απόλυτη όμως  προτεραιότητα για μεταπτυχιακά του εσωτερικού, άλλως εξωτερικού  σε πτυχιούχους Θεολογίας,

Σε αυτή την περίπτωση θα μειώνεται ισόποσα το ποσοστό του 40 % των δύο πρώτων σκοπών, δηλαδή του βοηθήματος γάμου και της υποτροφίας για τις σπουδές α΄πτυχίου.

5) Ετήσια τέλεση επιμνημόσυνης δέησης υπέρ συγχωρήσεως της ψυχής του ιδίου (Γραββάνη Νικολάου) και των αειμνήστων γονέων του διαθέτη Σπυρίδωνος, Χριστίνας και όλων των αποβιωσάντων μελών της οικογένειας Γραββάνη.

6) Τέλος, προτείνεται το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του να έχει την δυνατότητα να μην υλοποιήσει κάποιους από τους σκοπούς, αν τα εισοδήματα δεν επαρκούν.

ΙΙ) Αλλαγή τρόπου αξιοποίησης της περιουσίας (καταθέσεις) του Κληροδοτήματος.

  1. Με το υπάρχον κεφάλαιο των 783.494,56 συνολικό ή μερικό να αγορασθούν ακίνητο ή ακίνητα, των οποίων η εκμετάλλευση θα αποδώσει σημαντικούς πόρους πολλαπλάσιους των τόκων που έχουμε σήμερα. Ειδικότερα αρχικά να διατεθεί ποσόν ύψους 500.000,00 € με περιθώριο + 10 % για την αγορά ακινήτου / ων και τα υπόλοιπα να κατατεθούν σε προθεσμιακή κατάθεση, με ευχέρεια μελλοντικής αγοράς ετέρου ακινήτου /ων μέχρι του ποσού του αναπαλλοτρίωτου ποσού. Η υλοποίηση του σκοπού και η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων θα καλύπτεται από τα μισθώματα, τους τόκους του υπόλοιπου αναπαλλοτρίωτου ποσού – προθεσμιακής κατάθεσης και μέρος του υφιστάμενου ποσού των 186.683,69 € που προέρχεται από σωρευτικούς τόκους.

         Η αγορά των ακινήτων να γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου 4182/2013. Τα ακίνητα αυτά θα έχουν τον όρο του αναπαλλοτρίωτου. Επίσης τον όρο του αναπαλλοτρίωτου θα έχει το ποσόν του κεφαλαίου που ενδεχομένως δεν θα γίνει χρήση για αγορά του ή των ακινήτων.

  1. Το ακίνητο ή τα ακίνητα κατά προτίμηση να είναι στην ευρύτερη περιοχή (Ναύπακτος και κατά προτίμηση Πάτρα λόγω καλύτερης απόδοσης) προκειμένου να υπάρχει άμεση συνεργασία και εποπτεία.

              Με τα έσοδα από την εκμετάλλευση των ακινήτων, σε συνδυασμό με τους τόκους της προθεσμιακής κατάθεσης  θα προκύψουν ικανά εισοδήματα για την υλοποίηση του σκοπού του διαθέτη.

Έτσι, το Κληροδότημα  θα είναι διαχρονικά λειτουργικό και θα υλοποιεί απρόσκοπτα του σκοπούς του.

                                                                        Ναύπακτος, 22-1ου-2024

                                                                       Η προϊσταμένη Νομικής Υπηρεσίας

 

[1] Η οποία θα καθορίζεται βάσει των όρων και περιορισμών του  Ν.4182/2013  περί υποτροφιών

[2] Όπου η οικονομική αδυναμία  θα καθορίζεται βάσει των τιθέμενων ορίων και κριτηρίων που τίθενται  από την 432/2017 Απόφαση του ΔΣ Ναυπακτίας (ΑΔΑ: ΩΞΜΒΩΚΓ-Ι9Π)