Περίληψη Α Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Μακροχρόνια Μίσθωση Με Ταυτόχρονη Αξιοποίηση – Αποπεράτωση Ακινήτου.

Περίληψη Α Επαναληπτικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Μακροχρόνια Μίσθωση Με Ταυτόχρονη Αξιοποίηση – Αποπεράτωση Ακινήτου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ιδιωτικού Δικαίου, με την επωνυμία <<ΙΔΡΥΜΑ ΜΟ.Φ.Η. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΥΡΔΕΛΗ – ΙΩΑΝΝΟΥ ΞΥΚΗ>> με έδρα την Ναύπακτο, προσκαλεί τους άμεσα ενδιαφερόμενους για υποβολή πρότασης αξιοποίησης / αποπεράτωσης ακινήτου με την μορφή της μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ακίνητο: Οικόπεδο επιφάνειας  9.436,10 τ.μ. που βρίσκεται στην Ναύπακτο στη θέση <<Παλαιοπαναγιά>> μετά των εντός αυτού ημιτελών – μη λειτουργικών κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφανείας 1.995,43 τ.μ., βάσει της υπ΄αριθμ. 53/2001 άδειας οικοδομής.

Τρόπος αξιοποίησης: μακροχρόνια μίσθωση με ταυτόχρονη αποπεράτωση των κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργία επιχείρησης.

Διάρκεια μίσθωσης: αρχική διάρκεια 27 ετών με ευχέρεια παράτασης από 1 μέχρι 18 χρόνια.

Δικαίωμα συμμετοχής: οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των ενδιαφερομένων μισθωτών που προτίθενται  να λειτουργήσουν τις άνω κτιριακές εγκαταστάσεις ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ η ως μονάδα χρονίων παθήσεων, ή κέντρων αποκατάστασης.

Χρήση :  για οποιαδήποτε χρήση (κοινωνικούς, πολιτιστικούς, τουριστικούς σκοπούς) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των ενδιαφερομένων μισθωτών που προτίθενται  να λειτουργήσουν τις άνω κτιριακές εγκαταστάσεις ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ η ως μονάδα χρονίων παθήσεων, ή κέντρων αποκατάστασης. Επιτρέπεται η συνδυαστική χρήση.

Μίσθωμα: τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000,00 €) ετησίως για χρήση του ακινήτου ως μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ η ως μονάδα χρονίων παθήσεων, ή κέντρων αποκατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ολοκληρωμένη πρόταση εκμετάλλευσης του ανωτέρω ακινήτου, δικαιολογητικά οικονομικής επάρκειας και ανάληψη υποχρέωσης για την με δαπάνες του ενδιαφερομένου έκδοσης όλων των απαιτούμενων αδειών για τις εργασίες αποπεράτωσης και λειτουργίας και τις τυχόν πρόσθετες κατά τα ανωτέρω εργασίες. Το προϋπολογισθέν κόστος αποπεράτωσης για  την λειτουργία της αναφερόμενης χρήσης ανέρχεται στο ποσόν των 750.000,00 €, πλέον 30 % αναπροσαρμογές τιμών, πλέον Φ.Π.Α.

Λήξη ημερομηνίας υποβολής προσφορών δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία  ανάρτησης της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, 21 Νοεμβρίου 2023.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 22 Ιανουαρίου 2024.

Για πρόσθετες πληροφορίες και το κείμενο της αναλυτικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος όπου αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι της πρόσκλησης, στην σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και στον Γραμματέα του Ιδρύματος κύριο Νικόπουλο Αθανάσιο, στα τηλέφωνα 2634-0-22980/2634-0-27207 και email  

idrymamophekapourdelixyki@gmail.com  και  imnav@otenet.gr

                                                            Οκτώβριος  2023

                                    ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ