Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακόπουλου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Προκήρυξη Υποτροφιών Κληροδοτήματος Δημητρίου Ασημακόπουλου Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024

Η Διοικούσα Επιτροπή του κληροδοτήματος «ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ»  θα χορηγήσει σύμφωνα με τις διατάξεις της συστατικής πράξεις, του Κ.Δ.18/23.08.1941 (ΦΕΚ Α 286) και με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.4182/10-9-2013 ΦΕΚ(185) με επιλογή μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 σε αποφοίτους μαθητές και μαθήτριες των Λυκείων Ναυπάκτου.

Οι  υποψήφιοι/ες  θα  πρέπει:

 1. Να κατάγονται από την Επαρχία Ναυπακτίας  ή από την πρώην κοινότητα Μοναστηρακίου Δωρίδος, (όπως ήταν οριοθετημένες το 1976)
 2. Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων της Ναύπακτου και να έχουν φοιτήσει σε αυτό    τουλάχιστον τις τρεις τελευταίες τάξεις.
 3. Να έχουν αποφοιτήσει από το Λύκειο με βαθμό «άριστα», όταν δεν υπάρχουν αριστούχοι να έχουν πρωτεύσει.
 4. Να έχουν εις το απολυτήριο διαγωγή «κοσμιωτάτη».
 5. Να είναι αποδεδειγμένα άποροι, να μη δύναται δηλαδή να συνεχίσουν τις Πανεπιστημιακές τους σπουδές με δικές τους δαπάνες ή της οικογένειάς των.
 6. Η επιστήμη της εκλογής τους να περιορίζεται μεταξύ των Τμημάτων της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Ειδικότερα για τα τμήματα Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και Γεωλογίας.

Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης του Δήμου Ναύπακτου, η της πρώην Κοινότητας Μοναστηρακίου Δωρίδας, με το οποίο θα βεβαιούνται ο «τόπος καταγωγής» του υποψηφίου/ας υποτρόφου. (Η Ναυπακτία και η Κοινότητα Μοναστηρακίου όπως ήταν οριοθετημένες το 1976).
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του υποψηφίου / ας που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των τριάντα έξι (36) ετών.
 3. Βεβαίωση ή πιστοποιητικό ότι έχουν εγγραφεί και φοιτούν σε Τμήμα Φυσικομαθηματικής Σχολής της χώρας.
 4. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου και βεβαίωση φοίτησης σε αυτό τουλάχιστον τις τελευταίες τρείς τάξεις.
 5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία).
 6. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ προκειμένου περί οικογένειας μέχρι τέσσερα μέλη και το οποίο θα προσαυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, καθώς και αντίγραφο Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του υποψηφίου, ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως. 

Το ετήσιο ποσό της υποτροφίας ορίζεται 2.000,00 ευρώ. Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους και θα συνεχισθεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών εφόσον οι υποψήφιοι/ες θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε έτους διαφορετικά η υποτροφία θα διακόπτεται

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις  θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία του Κληροδοτήματος που στεγάζονται στον Δήμο Ναυπακτίας στην Ναύπακτο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 μέχρι 13.00, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, μέχρι την 08-01-2024  ύστερα από την ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής, της δημοσίευσης της περίληψης σε μία εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας : www.nafpaktos.gr

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ

κος ΙΕΡΟΘΕΟΣ