ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ "ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ"

ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ                                                                             

ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ                                        

ΕΔΡΑ - ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Β.Ε. Πλαστήρα 13

Ναύπακτος 30 300

Τηλ. 6973305504

e-mail: idrimacharalambous@gmail.com

 

Πρακτικό 1/2023

 

Στη Ναύπακτο, σήμερα 16 Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου, το Δ.Σ. του Ιδρύματος που βρέθηκε σε απαρτία με την παρουσία των:

Ιωάννη Ράπτη, Φαρμακοποιού, Προέδρου

Βασιλείου Βλαχογιάννη, Δικηγόρου, Γραμματέα

Παύλου Παναγιωτόπουλου, Κτηνιάτρου, Ταμία

Βασιλικής Ζολώτα, Καθηγήτριας Ιατρικής Παν. Πατρών, Μέλους

Θωμά Ζησιμόπουλου, Οικονομολόγου, Μέλους

Κοσυφάκη Παναγιώτας, Dr. Οδοντιάτρου, Μέλους.

Πούλου Κων/νου, επίκουρου Καθηγητή της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλους,

για να συζητήσει τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση προκήρυξης υποτροφίας

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε υπόψη των μελών το κείμενο της Προκήρυξης μιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 το οποίο ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο για την υποβολή στην Αρμόδια Υπηρεσία.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς  Ιδρύματος με την επωνυμία  «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΚΟΛΟΚΥΘΑ» θα  χορηγήσει χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 11 του  Οργανισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 693/1-10-1984/ τεύχος Β), καθώς επίσης και του άρθρου 56 του Ν. 4182 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/ τεύχος Α),  μία (1) υποτροφία για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 προς συνέχιση των σπουδών σε Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανεγνωρισμένο, της αλλοδαπής, σε νέο ή νέα, που κατάγονται από την γενέτειρα του ιδρυτή Ναύπακτο.

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Καταγωγή από Ναύπακτο του ιδίου/ας, ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του/της ή των παππούδων. (Ο Δήμος Ναυπάκτου όπως ήταν χαρακτηρισμένος / οριοθετημένος προ Καποδίστρια).

Ταλαντούχος/α, εξαιρετικής στα γράμματα επίδοσης και ήθους.

Χριστιανός ορθόδοξος το θρήσκευμα.

Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 7,00/10.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση για συμμετοχή στη διαδικασία της Υποτροφίας με στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας, email, αριθμό κινητού τηλεφώνου, συνοδευομένη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του/της υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του/της υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 ετών.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η καταγωγή από τη Ναύπακτο του ιδίου/ας, ή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του ή των παππούδων. Η κτήση της δημοτικότητας του υποψηφίου/ας ή ενός εκ των γονέων του ή παππούδων να είναι λόγω γεννήσεως και όχι από μεταδημότευση  διετή παραμονή.

Πιστοποιητικό του Α.Ε.Ι. του οποίου είναι πτυχιούχος που να περιέχει τον βαθμό πτυχίου, αριθμητικά και ολογράφως. Οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν επιτυχώς σε όλα τα απαιτούμενα για την λήψη πτυχίου μαθήματα πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση της Γραμματείας της οικείας Σχολής όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου.

Εάν ο υποψήφιος/α υπότροφος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ της  Αλλοδαπής,      αναγνωρισμένου και ισοτίμου με τα Ελληνικά, θα υποβάλλει το ως άνω πιστοποιητικό πτυχίου επίσημα μεταφρασμένο και που θα συνοδεύεται απαραιτήτως και από βεβαίωση, του κατά τον Νόμο Φορέα Πιστοποίησης Ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (ΔΙΚΑΤΣΑ), για την ισοτιμία και την βαθμολογική αντιστοιχία με τα Ελληνικά ΑΕΙ.     

Η χρονική διάρκεια των σπουδών έως την κτήση του πτυχίου καθώς και η σειρά κατάταξης που κατέχει μεταξύ των πτυχιούχων του οικείου τμήματος που αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος της λήψης του πτυχίου, θα συνεκτιμηθούν στην τελική επιλογή του υποτρόφου.

Bιογραφικό σημείωμα με κάθε πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, ερευνητικό έργο, διακρίσεις στον επιστημονικό τομέα, συστατικές επιστολές καθηγητών σχετικών με την ειδικότητα του υποψηφίου, γλωσσομάθεια κλπ.) που θα αναφέρεται στην έφεση και το τάλαντο των υποψηφίων υποτρόφων στο γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους και θα βοηθήσει τα μέλη του Δ.Σ. στην ουσιαστική αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.

Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου.

Βεβαίωση εγγραφής ή αποδοχής για σπουδές από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στο οποίο έχει υποβληθεί η σχετική αίτηση του/της  υποψήφιου υποτρόφου.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που θα αποδεικνύει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές ή έχουν αναβολή κατάταξης που επαρκεί για την ολοκλήρωση των σπουδών τους ή είναι στρατευμένοι αλλά η θητεία τους λήγει πριν από την έναρξη (1/10/23) του προγράμματος που θα παρακολουθήσει ο υπότροφος στο ΑΕΙ εξωτερικού. Δεν αναστέλλεται η έναρξη της υποτροφίας για την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Επίσημα αποδεικτικά πτυχία ή διπλώματα γλωσσομάθειας, σε φωτοτυπία, για την γλώσσα της χώρας που επιθυμεί να σπουδάσει ο/η υπότροφος σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου εγγραφής.

Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου/ας με την οποία θα δηλώνεται:

α) ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλον Φορέα, κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

β)  ότι είναι χριστιανός/η ορθόδοξος το θρήσκευμα, όπως ορίζει ο Ιδρυτής.

γ) ότι συναινεί για την επεξεργασία και αξιολόγηση των προσωπικών δεδομένων του τα οποία παρέχει στη διαδικασία υποβολής της αίτησης υποτροφίας και ότι στην περίπτωση που δεν συναινεί δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί η αίτησή του.

Η βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών δεν υποκαθιστά τον καθοριστικό όρο της προκήρυξης που αναφέρεται στον βαθμό πτυχίου του ΑΕΙ.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως σπουδών.

Η αλληλογραφία με το ίδρυμα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, απαντητικές επιστολές, πρέπει απαραίτητα να συντάσσονται στην Ελληνική, Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα, άλλως πρέπει να μεταφράζονται νομίμως.

Tο Δ.Σ. του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωμα να μην επιλέξει υπότροφο με γνώμονα την καταστατική πράξη, το συμφέρον και την σωστή λειτουργία του Ιδρύματος. Επίσης το Ίδρυμα ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας αν διαπιστωθεί - έστω και εκ των υστέρων - ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων

Tο Δ.Σ. καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους/ες υποτρόφους που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/ας σε συνδυασμό με τα στοιχεία του φακέλου τους.

Μετά την έναρξη της υποτροφίας ο υπότροφος/η δεν έχει το δικαίωμα της τροποποίησης με οιονδήποτε τρόπο των σπουδών του (αλλαγή αντικειμένου, αλλαγή Σχολής) παρά μόνο για βάσιμους λόγους τους οποίους το Δ.Σ. του Ιδρύματος εκτιμά και εγκρίνει κατά την απόλυτη κρίση του.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ένα έτος, δυναμένη να ανανεωθεί, κατά την κρίση του Δ.Σ. του Ιδρύματος σε περίπτωση λίαν εξαιρετικής προόδου του/της υποτρόφου στην μετεκπαίδευσή του.

Το ποσό της υποτροφίας ορίζεται 600 ευρώ τον μήνα και θα δίδεται για 12 μήνες.

Η υποτροφία χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επόμενο ακαδημαϊκό έτος και θα αρχίσει εντός του 2023.

Το Δ.Σ. του ιδρύματος αποφασίζει κατά την ελεύθερη κρίση του ως προς τον βέλτιστο συνδυασμό των κριτηρίων επιλογής, τηρουμένων των όρων της συστατικής πράξης, της προκήρυξης και της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά την επιλογή του/της υποτρόφου θα συνάπτεται σύμβαση μεταξύ αυτού/ής και της Διοίκησης του Ιδρύματος η οποία θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους/προϋποθέσεις βάσει της προκήρυξης, του Οργανισμού του Ιδρύματος και της υφιστάμενης Νομοθεσίας περί χορήγησης υποτροφιών.

Το κείμενο της προκήρυξης θα γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας (Διεύθυνση Εκπαίδευσης Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος) για ειδικότερη έγκριση. Μετά την έγκριση των όρων της προκήρυξης θα γίνει ευρεία δημοσιότητά της. Ειδικότερα: ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών, ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ναυπακτίας,  δημοσίευση περίληψης της προκήρυξης σε μία (1) εφημερίδα πανελλαδικής εμβέλειας καθώς και στα τοπικά ΜΜΕ τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις θα πρέπει να υποβάλλουν τις ΑΙΤΗΣΕΙΣ τους μέχρι 31 Μαΐου 2023 (καταληκτική ημερομηνία) ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κατάθεσης βάσει της σφραγίδας του Ταχυδρομείου) καθώς και διαδικτυακά σε μορφή PDF στο email του Ιδρύματος:  idrimacharalambous@gmail.com έως  την 24:00 ώρα της 31/5/23.

Για πρόσθετες πληροφορίες στον κ. Ιωάννη Ράπτη, στο τηλέφωνο 6973305504.

.........................................................................................................................

Ο Πρόεδρος

Ιωάννης Ράπτης

 

Ο Ταμίας

Π. Παναγιωτόπουλος

 

Τα μέλη

Β. Βλαχογιάννης

Β. Ζολώτα

Θ. Ζησιμόπουλος

Π. Κοσυφάκη

Κ. Πούλος

 

Ακριβές απόσπασμα, Ναύπακτος αυθημερόν

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Ιωάννης Ράπτης