Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στην Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2022

Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στην Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2022

H Eπιτροπή Διενέργειας Εμποροπανήγυρης του Άρθρου 13 του οικείου Κανονισμού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει [155/2022 (A.Δ.Α.: 97ΘΚΒΚΓ-ΦΕΝ) & 209/2022 (Α.Δ.Α.: 9Η4ΥΩΚΓ-820) αντίστοιχα Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου], συνέταξε, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, Προσωρινό Κατάλογο Συμμετεχόντων  στην Παραδοσιακή Εμποροπανήγυρη Ναυπάκτου 2022,  λαμβάνοντας προηγουμένως υπόψη το σύνολο των αιτήσεων για τα περίπτερα εντός λυόμενης εγκατάστασης. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους πωλητές εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της παρούσας ανάρτησης και εξετάζονται από την εν λόγω Επιτροπή. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θα καταρτιστεί εν τέλει ο Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων.

 

                                                                                                                       Aπό το Αρμόδιο Τμήμα