Πρόσκλησή Για Κατάθεση Αίτησης Παραχώρησης Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης Κοινόχρηστου Παραλιακού Χώρου Εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Πρόσκλησή Για Κατάθεση Αίτησης Παραχώρησης Ιδιαίτερου Δικαιώματος Χρήσης Κοινόχρηστου Παραλιακού Χώρου Εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα

Σε συνέχεια της αριθμ. 141/2022 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με την οποία καθορίστηκαν τα χρηματικά ανταλλάγματα έτους 2023 βάσει των οδηγιών  της  ΚΥΑ 8321.6/01/12 12-03-2012) , σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε στην Υπηρεσία μας  για την κατάθεση της αίτησης παραχώρησης  του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης  κοινόχρηστου παραλιακού χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα με συν/να τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Τοπογραφικό διάγραμμα εις τριπλούν εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ ’87) και συνοδευόμενο από τη μεθοδολογία εξάρτησης και τις συντεταγμένες των τριγωνομετρικών σημείων του κρατικού συστήματος συντεταγμένων, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξάρτηση. Το τοπογραφικό διάγραμμα θα συνταχθεί σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 ή 1:200 ανάλογα με την έκταση του αιτούμενου χώρου και την απόσταση από το κατάστημα, θα είναι υπογεγραμμένο από Διπλωματούχο ή Πτυχιούχο Μηχανικό ανάλογης ειδικότητας και θα απεικονίζονται ευκρινώς τουλάχιστον:
 • η θέση του καταστήματος και το μήκος της πρόσοψης/προσόψεων αυτού,
 • η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου για παραχώρηση χώρου,
 • οι είσοδοι και τα παράθυρα των καταστημάτων ή κατοικιών, μπροστά από τα οποία βρίσκεται ο αιτούμενος χώρος,
 • οι διαστάσεις πεζοδρομίου (εκτός κράσπεδου), πεζόδρομου, οδού, πλατείας κ.α. της περιοχής ενδιαφέροντος,
 • τυχόν δέντρα ή στοιχεία αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, κιγκλιδώματα, παγκάκια, στύλοι κ.α.) μέσα ή κοντά στον αιτούμενο χώρο,
 • οι εγκεκριμένες οριογραμμές αιγιαλού- παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα.
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, στην οποία θα αναγράφεται ο επιτρεπόμενος αριθμός των καθημένων πελατών στον υπαίθριο χώρο, ή έναρξη επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ. για λοιπές περιπτώσεις.
 • Καταστατικό εταιρείας από το οποίο θα προκύπτει ότι ο αιτών είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.
 • Έγγραφη συγκατάθεση εκείνου που χρησιμοποιεί ή κατέχει ή διαχειρίζεται παρακείμενο ακίνητο έμπροσθεν του οποίου εκτείνεται ο αιτούμενος για παραχώρηση χώρος, η οποία θα αποδεικνύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 που θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής.
 • Αναλυτική περιγραφή και σχέδια ή/και φωτογραφίες των αιτούμενων για τοποθέτηση κινητών στοιχείων που εξυπηρετούν τη λειτουργία ή τον εξωραϊσμό των χώρων των τραπεζοκαθισμάτων, όπως ομπρέλες, πινακίδες και ζαρντινιέρες. Θα περιγράφονται τουλάχιστον οι διαστάσεις, το υλικό κατασκευής, το χρώμα και ο τρόπος στήριξής τους.
 • Δημοτική ενημερότητα
 • Φορολογική ενημερότητα

    Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

                                                                                                ΕΚ ΤΟΥ  ΓΡΑΦΕΙΟΥ

                                                                            ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ