Πρόσκληση Για Ανάθεση Εργασιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι. Πλούμη.

Πρόσκληση Για Ανάθεση Εργασιών του Κληροδοτήματος Δημητρίου Ι. Πλούμη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

                                                                                                           

Το αναφερόμενο κληροδότημα ενδιαφέρεται να αναθέσει τις εργασίες ανακατασκευής του μονού οικογενειακού τάφου που είναι ενταφιασμένος ο δωρητής του ιδρύματος Δημήτριος Ι. Πλούμης  και βρίσκεται στην κοινότητα  Αμπελακιώτισσας του Δήμου Ναυπακτίας.

Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν την κατασκευή του μνημείου με την τοποθέτηση γρανίτη.

Διαστασιολόγηση:

Ύψος : 0,40 πάνω από την στάθμη του εδάφους.

Μήκος : 1,50 m

Πλάτος : 1,0 m

            Παρακαλούμε, όπως μας καταθέσετε την οικονομική προσφορά σας μέχρι την 20-4-2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73  του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019)

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Για να δείτε την τεχνική περιγραφή πατήστε εδώ.