Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Παραγωγούς & Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών που Δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου μας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους Παραγωγούς & Επαγγελματίες Πωλητές Λαϊκών Αγορών που Δραστηριοποιούνται στη Λαϊκή Αγορά του Δήμου μας

Λαμβάνοντας υπόψη το Άρθρο 66 παρ. 4 Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ Α 207) και σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 261/9.6.2022 (Αριθμ. Πρωτ.: 11.498/9.6.2022) Απόφασης Δημάρχου Ναυπακτίας περί συγκρότησης Επιτροπής του Άρθρου 66 παρ. 4 Ν. 4849/2021, καλούνται όσοι κατέχουν θέση στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου μας, που τους έχει αποδοθεί με διοικητική πράξη και επιθυμούν βελτίωση αυτής, να προβούν στην αναγκαία προς τούτο σχετική έγγραφη δήλωσή τους, η οποία υποβάλλεται στην Υπηρεσία του Δήμου μας είτε αυτοπροσώπως ή με νόμιμο αντιπρόσωπο, είτε με ταχυδρομική επιστολή, είτε σκαναρισμένη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:info@nafpaktos.gr), είτε με τηλεμοιοτυπία (fax: 2634-3-3-60118), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εφτά (7) ημερών από την ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων & στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.-

 

                                                             Από το Αρμόδιο Τμήμα