Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποτροφιών Για Το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 του Ιδρύματος Ανδρέου Γ. Τσάρα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Υποτροφιών Για Το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024 του Ιδρύματος Ανδρέου Γ. Τσάρα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κοινωφελούς  Ιδρύματος με την επωνυμία  «Ίδρυμα υποτροφιών  ΑΝΔΡΕΑ Γ. ΤΣΑΡΑ ›› θα  χορηγήσει, για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24, χωρίς διαγωνισμό, σύμφωνα με τα άρθρα 2,7 και 8 του  Οργανισμού του Ιδρύματος (ΦΕΚ 179/25-10-1978/ τεύχος Α), του άρθρου 2 της τροποποίησης του Οργανισμού (ΦΕΚ 305/7-5-1996/ τεύχος Β) καθώς επίσης και του άρθρου 56 του Ν. 4182 (ΦΕΚ 185/10-9-2013/ τεύχος Α), δύο (2) υποτροφίες για συνέχιση σπουδών σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές της χώρας (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.), σε ισάριθμους άρρενες πρωτοετείς φοιτητές, αποφοίτους των Λυκείων Ναυπάκτου. (Ένα (1)  άτομο για κάθε Λύκειο).

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση υποψηφίου αποφοίτου κάποιου Λυκείου ή υποβληθεί αίτηση αλλά δεν πληροί τις προϋποθέσεις, η υποτροφία χορηγείται σε δεύτερο υποψήφιο από το άλλο Λύκειο.

Επίσης, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις το ποσό της υποτροφίας μεταφέρεται στον επόμενο χρόνο.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

  1. Καταγωγή από επαρχία Ναυπακτίας. (Η επαρχία Ναυπακτίας όπως ήταν χαρακτηρισμένη / οριοθετημένη το έτος 1978)
  2. Να είναι οικονομικά αδύνατοι (πτωχοί).
  3. Να έχουν εξαίρετο ήθος.
  4. Να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο γενικής βαθμολογίας <<άριστα>>. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν απόφοιτοι συγκεντρώνοντας μέσον όρο γενικής βαθμολογίας <<άριστα>>, οι υποτροφίες παρέχονται σε αποφοίτους οι οποίοι συγκεντρώνουν  τον μεγαλύτερο μέσο όρο του βαθμού από την Β΄ στην Γ΄ τάξη Λυκείου (<<Λίαν καλώς >> και άνω) και του βαθμού του απολυτηρίου του Λυκείου (<<Λίαν καλώς >> και άνω).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν αίτηση (υπόδειγμα χορηγείται από το Ίδρυμα) στα Γραφεία του Ιδρύματος συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου από την οποία θα προκύπτει η ηλικία του υποψηφίου που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 36 χρόνων.
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η ελληνική ιθαγένεια ή η ελληνική καταγωγή καθώς επίσης και η καταγωγή από την επαρχία Ναυπακτίας όπως ήταν οριοθετημένη το έτος 1978.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου. (βλέπε § 4 των βασικών προϋποθέσεων) και βεβαίωση πρόσβασης σε Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.
  4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (για το οποίο θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την  αρμόδια Υπηρεσία).
  5. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., για το δηλωμένο ατομικό και οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους (2022) καθώς και αντίγραφο του εντύπου Ε9 που έχει κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  6. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του υποψηφίου (όπως υπόδειγμα που δίδεται από το ίδρυμα) με την οποία θα δηλώνεται:

Α) ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά  και ότι δεν έχει εκπέσει λόγω υπαιτιότητας του από υποτροφία η οποία του έχει απονεμηθεί προηγουμένως.

Β) ότι υπέβαλε μηχανογραφικό για εισαγωγή σε Ανώτερη η Ανώτατη Σχολή της χώρας (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.)

Γ) θα προσκομίσει βεβαίωση εγγραφής σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της χώρας εντός μηνός από την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους και όχι αργότερα από 17η Νοεμβρίου 2023. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι μετά την 17η Νοεμβρίου 2023 η βεβαίωση μπορεί να προσκομιστεί εντός της προθεσμίας αυτής.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Η ανακήρυξη των υποτρόφων θα γίνει υπό την αίρεση ότι αυτοί θα εισαχθούν και θα εγγραφούν σε κάποια Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της χώρας. Με δεδομένο την αίρεσίν και για την διευκόλυνση της διαδικασίας θα υπάρχει και ανακήρυξη πίνακα επιλαχόντων από τον οποίο θα συμπληρωθεί άμεσα ο αριθμός των δύο (2) υποτροφιών.

Η προσκόμιση της εγγραφής σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή της χώρας θα γίνει εντός μηνός από την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους και όχι αργότερα από 17η Νοεμβρίου 2023. Σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι μετά την 17η Νοεμβρίου 2023 η βεβαίωση μπορεί να προσκομιστεί εντός της προθεσμίας αυτής.

Το συνολικό ποσόν της υποτροφίας ορίζεται στο ποσόν των οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (8.800,00 €) για κάθε υπότροφο. Αυτό το ποσόν θα διανεμηθεί στα τέσσερα έτη των σπουδών (ήτοι: 2.200,00 € ετησίως Χ 4 έτη = 8.800,00 €). Η καταβολή της υποτροφίας θα αρχίσει από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού έτους και θα συνεχισθεί ως το τέλος των κανονικών σπουδών εφόσον θα έχουν καλή επίδοση στις σπουδές τους, δηλαδή θα περνούν ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων τους, σε κάθε εξεταστική περίοδο κάθε έτους.  Για σχολές πού έχουν βασική διάρκεια σπουδών πέραν των τεσσάρων (4) ετών (π.χ. Ιατρική, πολυτεχνείο κ.λ.π.), η υποτροφία θα συνεχισθεί εφόσον το επιτρέπουν τα οικονομικά του ιδρύματος.

Μετά την επιλογή των υποτρόφων θα συνάπτεται σύμβαση μεταξύ αυτών και της Διοίκησης του Ιδρύματος η οποία θα ρυθμίζει τους ειδικότερους όρους / προϋποθέσεις βάσει της προκήρυξης, του Οργανισμού του Ιδρύματος και της υφιστάμενης Νομοθεσίας περί χορήγησης υποτροφιών.

Περίληψη της παραπάνω  πρόσκλησης, μετά την έγκριση από την αρμόδια αρχή, να δημοσιευθεί μία (1) φορά σε μία (1) εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας και μία (1) φορά σε μία (1) τοπική εφημερίδα, 45 ημέρες τουλάχιστον πριν την καταληκτική ημερομηνία. Επίσης ολόκληρη η πρόσκληση να αναρτηθεί επί αποδείξει στον πίνακα ανακοινώσεων του Ιδρύματος, στους πίνακες ανακοινώσεων των 2 Λυκείων Ναυπάκτου (εφόσον είναι ανοιχτά / όχι θερινή σεζόν) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Ναυπακτίας, τουλάχιστον 45 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία.

Όσον αφορά τα 2 Γενικά Λύκεια της Ναυπάκτου (λόγω κλεισίματος για το καλοκαίρι) θα αναρτηθεί επί αποδείξει εντός του Μάϊου 2023 γενική ενημερωτική ανακοίνωση.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις  θα πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία του Ιδρύματος στην Ιερά Μητρόπολη Ναυπακτίας και Αγίου Βλασίου, στην Ναύπακτο, οδός Γ. Αθανασιάδη – Νόβα αριθμός 1, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 μέχρι 13.00, μέχρι και την 24η Νοεμβριου 2023 (ημερομηνία 45 ημερών τουλάχιστον από την ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής και της δημοσίευσης της περίληψής της στις εφημερίδες.)

Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τον Γραμματέα του Ιδρύματος π. Αντώνιο Αντωνιάδη Αντώνιο στο τηλέφωνο 26340­ 22980.

                                                                                                                 Ναύπακτος, 12 Σεπτεμβρίου 2023

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ