Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Υπηρεσία «Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Υπηρεσία «Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία «Εργασίες διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 29/2023 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Πρασίνου του Δήμου Ναυπακτίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης  της  ανωτέρω εργασίας  έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. Α- 937 αντίστοιχη, απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης  με α/α 937.

Παρακαλούμε, όπως, καταθέσετε την προσφορά σας, με αναγραφή της προσφερόμενης τιμής, στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται επί της ανωτέρω μελέτης, και  μέχρι την Παρασκευή 28-04-2023.

Εφόσον πρόκειται για εταιρεία και το καταστατικό ή έγγραφο επιμελητηρίου που να φαίνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος.                                                                                

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

 

     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ