Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά Εννέα (9) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για τις Παραλίες Δήμου Ναυπακτίας για Διάστημα Απασχόλησης Τεσσάρων (4) Μηνών

Πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά Εννέα (9) ατόμων ΠΕ ή ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ για τις Παραλίες Δήμου Ναυπακτίας για Διάστημα Απασχόλησης Τεσσάρων (4) Μηνών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ( ΦΕΚ 114/τ. Α’ /8-6-2006)

«Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων».

2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ/ τ. Α’ /28-7- 2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως τροποποιήθηκε µε την ̟αρ. 2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή ̟προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όμως τροποποιήθηκε και συµ̟πληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύμφωνα µε τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του Ν.2190/1994 Το ̟προσωπικό ̟που ̟προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή ̟πρόσκαιρων αναγκών µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα µηνών

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 ̟αρ.2 εδ. ιέ του Ν.3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος ̟προσλήψεων στο δημόσιο Τομέα και λοιπές διατάξεις» σύμφωνα µε τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι συβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

6. Το άρθρο  Π.∆. 71/2020 «Υποχρεώσεις εκμεταλλευόμενων λουτρικών εγκαταστάσεων ως ̟προς την ̟πρόσληψη ναυαγοσωστών και διάθεσης του απαραίτητου εξοπλισμού.

7. Την υπ΄αρίθµ.51/2024 (Α∆Α:ΡΨΟΛΟΞ2Ω-ΥΞΨ) απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. «∆ηµοτικό Λιµενικό Ταμείο Ναυπάκτου» η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρίθ. 33467/16-04-2024 (ΑΔΑ:6Ζ1ΦΟΡ1Φ-ΘΓΧ) Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ΓΔΕΛΔΔ Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων Πάτρας

                                          

                                                                                                      Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

 

Την ̟πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  (9) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και ̟πρόσκαιρων αναγκών του Δημοτικού Λιµενικού Ταμείου Ναυπάκτου για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών Ναυπάκτου Γριμπόβου και Ψανής,̟ παραλίας Κρυονερίου και Κάτω Βασιλικής και παραλίας πλαζ Αντιρρίου κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα µε τα αντίστοιχα τυπικά ̟προσόντα και την αντίστοιχη χρονική ̟περίοδο:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 

 

 

           ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ

 

 

 

 

 

ΕΝΝΕΑ (9)

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα): α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριος τίτλος τριταξίου Γυμνασίου ή για όσους έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το έτος 1980 απολυτήριος τίτλος Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος Κατώτερης Τεχνικής σχολής του Ν.Δ.580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

 β)  Άδεια χειριστή σκάφους (ταχύπλοο)

 γ) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.

 

 

 

 

 

 ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΜΗΝΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ: Οι υποψήφιοι ̟πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 55 ετών. Να έχουν υγεία και φυσική καταλληλόλητα ̟που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης ̟που επιλέγουν. Να µην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (̟ποινική καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµ̟παράσταση κ.λπ.̟.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ∆Ε ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΏΝ :

 Α. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.  β) Άδεια χειριστή σκάφους (ταχύπλοο)

γ)Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη ̟που εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή γ) Οποιοδήποτε ̟πιστοποιητικό ή ̟πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης, βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη. δ) Όσο αφορά τη θέση χειριστή σκάφους θα πρέπει να συμπληρώνεται και με την απαραίτητη άδεια-δίπλωμα χειριστή.

Υποσημείωση: Γίνεται δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος-πτυχίο που προστίθεται στην Άδεια Ναυαγοσωστών (π.χ. πτυχία καταδυτικά).

 Β.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανώτερα ̟προσόντα α) Σε ̟περίπτωση ̟που δεν καθίσταται δυνατή η ̟κλήρωση των θέσεων από υποψηφίους µε τίτλο δευτεροβάθμιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής επιτρέπεται η ̟πρόσληψη από υποψηφίους ̟που θα διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή) απολυτήριο τίτλο τριτάξιου Γυµνασίου ή για υποψηφίους ̟που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο ∆ημοτικού Σχολείου), ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής β) Άδεια χειριστή σκάφους (ταχύπλοο)  γ)  Ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη ̟που εκδίδεται από τη Λιμενική Αρχή.

ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ: Όλοι οι υποψήφιοι ̟πρέπει να ̟πληρούν τα γενικά ̟προσόντα διορισμού ̟που ̟προβλέπονται για τους υπαλλήλους του ̟πρώτου µέρους του Ν. 3584/2007. Οι ενδιαφερόμενοι μαζί µε την αίτηση τους ̟πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

 1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

 2.Τον απαιτούμενο ως άνω τίτλο σπουδών.

 3.Πτυχίο ή δίπλωμα ή πιστοποιητικό ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης Ναυαγοσωστικής Σχολής.  

4. Άδεια ναυαγοσώστη (σε ισχύ) εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή

5. Απαραίτητη άδεια-δίπλωμα χειριστή

6.Πιστο̟ποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του ∆ήµου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραµµένοι.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα : α) ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, ̟πλαστογραφία, απιστία, δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία ̟περί την υπηρεσία, ̟ παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημά κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή Οικονοµικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν ̟παραπεμφθεί µε τελεσίδικο βούλευμά για κακούργημα ή για ̟πληµέλημµα της ̟προηγούμενης ̟περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα ̟παραγράφηκε, γ) ότι δεν έχουν, λόγω κατά δίκης, στερηθεί τα ̟πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συµ̟παράσταση.(δίνεται από την Υπηρεσία)

7.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως ̟προηγούμενο δωδεκάμηνο, ̟που συµ̟ληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της ̟προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό ̟πρόσωπο του άρθρου 14 ̟αρ. 1 του Ν. 2190/1994 µε την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη ̟περιοδικών ή ̟πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε ̟περίπτωση ̟ου έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη) δίνεται από την Υπηρεσία)  

8.Βεβαίωση ΙΚΑ ̟περί απόδοσης αριθμού µητρώου και ̟πρώτης εγγραφής  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ: δημοσίευση της ̟παρούσας ανακοίνωσης θα γίνει στην «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συµ̟πληρώσουν την σχετική αίτηση µε όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να την υποβάλλουν µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά Οι αιτήσεις θα υποβληθούν  στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, Νότη Μπότσαρη 1 Λιμάνι Τ.Κ. 303 00 Ναύπακτος, υπόψιν κας Μπισμπίκη Αγγελικής (τηλ. επικοινωνίας: 2634026522 ) από την επόμενη της δημοσίευσης της ̟παρούσας  14-05-2024 έως και 20-05-2024 και ώρα 12:30 μ.μ.

 

                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ