Σύγκληση έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 09-12-2021

Σύγκληση έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 09-12-2021

Καλείστε σήμερα Πέμπτη 9-12-2021 στην πραγματοποίηση έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 12:40 π.μ. και ώρα λήξης 13:20 μ.μ.

Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: limennafpakt@yahoo.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των  υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής θέμα ημερήσιας διάταξης: 

1.Συζήτηση και λήψη απόφασης περί: «Υποβολής αιτήματος στο Δήμο Ναυπακτίας για έκτακτη επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου, για την  εκπόνηση των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών: α) Θαλάσσια Γεωτεχνική έρευνα, Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων της και  Μελέτη Θεμελίωσης και β) Οριστική Λιμενική Μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ- Φ.Α.Υ.», προκειμένου το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο  να υλοποιήσει το Έργο με τίτλο «Λιμενική εγκατάσταση εξυπηρέτησης σκαφών στην περιοχή Ψανής –Βαρειά Ναυπάκτου».

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                                                                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ