Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17-11-2021

Σύγκληση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στις 17-11-2021

Δείτε τη συνεδρίαση στο YouTube.

Σας προσκαλούμε την 17 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30 στην πραγματοποίηση συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου μας με τηλεδιάσκεψη, με την χρήση της τεχνολογίας www.epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4830/2021 (Α΄169), με το οποίο τροποποιήθηκε η παρ.1του άρθρου 10 της υπ’αριθμ.55/11-3-2020 ΦΕΚ-ΠΝΠ και κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76), τις διατάξεις των υπ’αρ.429/13-3-2020, 426/13-11-2020 & 643/24-9-2021 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του άρθρου 76 του N.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 78 του Ν.4555/18, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης για το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου έτους 2022.
  2. Έκφραση γνώμης για τον προϋπολογισμό του δήμου έτους 2022.
  3. Έκφραση γνώμης για τον κανονισμό Λειτουργίας Πεζοδρόμων Δήμου Ναυπακτίας.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 19:30   σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, οπότε θεωρείται  σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.

 

Ο πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης

 

 

 

Γεώργιος Σιμάκης