Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 03-04-2024

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 03-04-2024

Καλείστε την Τετάρτη 3/04/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στην πραγματοποίηση τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Ά/163/06-10-2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

 1. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2024
 2. Κατάρτιση - καθορισμός όρων διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης «Σύνταξη Μελετών στο πλαίσιο της Κατασκευής, Βελτίωσης και Συντήρησης των Λιμενικών Υποδομών» του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου συνολικού προϋπολογισμού 608.818,60 ευρώ.
 3. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Καπογιάννη Ανάστου του Νικολάου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την  τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»    
 4.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Ξάνθη Δημήτριου-Δημοσθένη του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 5.  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κυρίτση Αντώνη του Ιωάννη για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων»  
 6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κας Ζαχαρούλας Ρήγα το γένος Σιγάλα Σπύρου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση ( κουβουκλίου περιπτέρου προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, καταψύκτης, στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος, προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, δωρομηχανές), και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων  & νόμων»
 7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Παπαδημητρίου Άγγελου του Βασιλείου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση ( κουβουκλίου περιπτέρου προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, καταψύκτης, στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος, προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, δωρομηχανές), και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων     & νόμων.
 8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κου Λομβαρδέα Παναγιώτη του Κων/νου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση ( κουβουκλίου περιπτέρου προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, καταψύκτης, στεγασμένος αποθηκευτικός χώρος, προσθήκες έκθεσης των προς πώληση ειδών, ψυκτικός θάλαμος, δωρομηχανές), και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων     & νόμων.
 9. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ναυαγοσωστική κάλυψη) τετράμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94), του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου για το έτος 2024 (01-06-2024 έως 30-09-2024) (άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18
 10. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Ακτομηχανική μελέτη στερεομεταφοράς δυτικών ακτών κόλπου Ναυπάκτου».
 11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Κατσούδα Γεώργιου  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αντιρρίου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων