Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 04-06-2021

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 04-06-2021

Καλείστε την Παρασκευή 4-06-2021 στην πραγματοποίηση έκτακτης και δια περιφοράς λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, Συνεδρίασης Διοικητικού Συμβουλίου (μέσω τηλέφωνου) με ώρα έναρξης 16:30 μ.μ. και ώρα λήξης 17:30 μ.μ. Ο τρόπος αποστολής της ψήφου θα γίνει ηλεκτρονικά και στο email: limennafpakt@yahoo.gr, σύμφωνα με την υπ’αρ.163/29-5-2020 & 426/13-11-2020 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ. και του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 σε αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, με το εξής μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1.Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ναυαγοσωστική κάλυψη) δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών (άρθρο 21 παρ.1 και 2 του ν.2190/94), του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (άρθρο 206 παρ. 1 του ν. 3584/07  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ. 2 του Ν. 4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α') η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/18).                   

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                              ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

 

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ.