Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 05-06-2024

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 05-06-2024

Καλείστε την Τετάρτη 05-06-2024 και ώρα 9:30 π.μ. στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, και τις διατάξεις των υπ’ αρ. 375/02-06-2022 & 131/26-01-2023 εγκυκλίων ΥΠ.ΕΣ,  και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως ισχύει και όπως αντικαταστάθηκε από το Ν.5056/2023 (ΦΕΚ Ά/163/06-10-2023), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024

2.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  της  Λιάγκος Κ και ΣΙΑ  ΟΕ με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ Λιάγκο Κωνσταντίνο για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής  για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 

3.Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  κ. Λαουρδέκη Δημήτριου του Νικολάου  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής  για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 

4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  κ. Καλαβριζιώτη Ανδρέα του Γεωργίου για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κάτω Βασιλικής  για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 

5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως  ΓΙΑΒΡΟΥΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΟΕ με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κωσταντίνο Γιαβρούτα  για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρου Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου  για την  τοποθέτηση  τραπεζοκαθισμάτων , ομπρελών-ξαπλωστρών ημέρας και σύμφωνα με τις διατάξεις της  ΕΔ  8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων» 

 

                                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                         ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ