Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 06-09-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 06-09-2022

Καλείστε σήμερα Τρίτη 06-09-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1.Υποβολή αιτήματος  προς το Δήμο Ναυπακτίας  για επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με το ποσό των 30.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων με σκοπό την τοποθέτηση τους στο Λιμάνι Αντιρρίου

2.Υποβολή αιτήματος  προς το Δήμο Ναυπακτίας  για επιχορήγηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου με το ποσό των 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για την Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και την προμήθεια χρωμάτων εν όψει του πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος KITE SURF που θα διεξαχθεί στην περιοχή του Γριμπόβου

3.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

 

                                                                                                                 

                                                                              ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                                  ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ