Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 11-01-2023

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 11-01-2023

Καλείστε την   Τετάρτη 11-01-2023 και ώρα 10:00 π.μ. στην πραγματοποίηση ειδικής έκτακτης συνεδρίασης, στην αίθουσα του Κτιρίου Ναυπακτίας, όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Έγκριση-Ψήφιση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. οικονομικού έτους 2023.
2. Έγκριση-Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου. οικονομικού έτους 2023.

 

                                                                         ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                       

                                                                                       ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ