Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 11-10-2022

Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου στις 11-10-2022

Καλείστε σήμερα Tρίτη 11-10-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Κτίριο Ναυπακτία όπου στεγάζεται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, στην πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίασης και σύμφωνα με  τις διατάξεις των άρθρων  64 & 67  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 & 74 του Ν.4555/18 (Φ.Ε.Κ.133/τ. Α/19.07.2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και τις διατάξεις της υπ’ αρ. 375/02-06-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:  

1. Τροποποίηση της αριθμ. 48/10-04-2021 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου περί: «Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και Δήμου Ναυπακτίας  για την πράξη: «Σύνταξη μελετών στο πλαίσιο κατασκευής βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού 608.840,00 € με ΦΠΑ 24%»,  στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο πλαίσιο της πρόσκλησης VII « Σύνταξη Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο κατασκευής , βελτίωσης  και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων ως προς το αντικείμενο (Υποέργο 1)».

2. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022

3.Συζήτηση και λήψη Απόφασης περί απόσυρσης της πλωτής εξέδρας εποχικής χρήσης και της αγκύρωσης αυτής από την  προβλεπόμενη τοπογραφική αποτύπωση θέση (Λιμάνι Ναυπάκτου), για  κατεπείγον συντήρηση αυτής.

4. Συζήτηση και λήψη Απόφασης  επί αιτήσεως  κας Παπαδογιώργου Διονυσίας για συμπληρωματική παραχώρηση χρήση χώρου προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην περιοχή παραλία Ψανής.

                                                                                                                

                                                                           ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

                                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                          

                                                                                                ΤΣΕΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ